OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. OBSŁUGI PROGRAMU „Rodzina 500 + W GMINIE ZAKLICZYN

 

                                                                                              Załącznik do zarządzenia Nr 2/ 2018 r

                                                                                          Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                              w Zakliczynie z dnia 7.02.2018

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. OBSŁUGI PROGRAMU „Rodzina 500 + W GMINIE ZAKLICZYN.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie ogłasza otwarty nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi programu „Rodzina 500 + w gminie Zakliczyn.

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie

Stanowisko: referent

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Data udostępnienia: 07.02.2018 r.

Termin składania dokumentów: 14.02.2018 r.

I Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe;
 4. wykształcenie wyższe magisterskie;
 5. minimum 2 – letni staż pracy, w tym na stanowisku związanym z administracją, zarządzaniem;
 6. biegła umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu biurowego i Internetu;
 7. ogólna znajomość przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257), ustawy o samorządzie gminnym ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Wymagania dodatkowe ( preferowane – polegające dodatkowej ocenie w ramach końcowego wyboru kandydata):
 1. staż pracy w jednostkach budżetowych lub innych podmiotach związanych z obsługą ludności, załatwianiem spraw indywidualnych ( minimum 2 lata);
 2. umiejętność praktycznego stosowania przepisów KPA, umiejętność interpretacji i zastosowania aktów prawnych.

II Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Przyjmowanie, kompletowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń z programu „Rodzina 500 +”,
 2. Rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji; przyznających, odmownych, zmieniających, uchylających, dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 3. Przygotowywanie list wypłat świadczeń oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji wypłat,
 4. Sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw, wydawanie zaświadczeń i prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw,
 5. Prowadzenie spraw związanych z koordynacją,
 6. Współpraca w zakresie spraw świadczeń rodzinnych,
 7. Wykonywanie innych zadań zleconych w celu prawidłowej realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która wprowadza program „ Rodzina 500 +”.

III .Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy- ½ etat,
 2. praca na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy,
 3. stanowisko decyzyjne, związane z odpowiedzialnością,
 4. częste kontakty z klientem,
 5. Miejsce pracy: budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 5 %. W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.

V Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej, dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. Oświadczenie o niekaralności,
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz .U. z 2015 r, poz.2135).

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi programu 500+ w gminie Zakliczyn w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie ul. Jacka Malczewskiego 15 do dnia 14 lutego 2018 r do godz. 15.00. Aplikacje, które wpłyną do GOPS w powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

 

Attachments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.