Nabór na stanowisko pracy: pracownik socjalny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie

Ogłasza nabór na stanowisko pracy: pracownik socjalny – 0,5 etatu

 Stanowiska finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu.

„Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17

I. Wymagania niezbędne:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  3. wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
  4. co najmniej dwuletni staż pracy w  wykonywaniu zadań pracownika socjalnego,
  5. znajomość przepisów prawnych  w tym m.in.:  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm), ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm),
  6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe

II. Wymagania dodatkowe:

1) cechy osobowościowe: umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich zwłaszcza w kontaktach z klientami Ośrodka oraz dobra organizacja czasu pracy;

2)  znajomość pakietu MS Office;

3) posiadanie prawa jazdy kategorii B.

III. Do zadań pracownika socjalnego należeć będzie m.in.:

– rozpoznawanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji uczestników projektu i ich rodzin, prowadzenie pracy socjalnej z nimi

– w przypadku niezaspokojonych potrzeb socjalno – bytowych podejmowanie działań mających na celu udzielenie odpowiedniej pomocy,

– wsparcie w prawidłowym rozwoju mieszkańców mieszkania wspomaganego

– wsparcie w adaptacji w  nowym środowisku,

– towarzyszenie w drodze do samodzielności poprzez indywidualne konsultacje i doradztwo,

– wsparcie w  załatwianiu spraw urzędowych, współpraca z sądami, kuratorami i opiekunami,

– utrzymywanie kontaktów z rodzinami mieszkańców,

– pomoc w sprawach związanych ze świadczeniami emerytalno – rentowymi,

– regulowanie opłat za pobyt w mieszkaniu wspomaganym,

– aktywizacja zawodowa,

– kierowanie się w pracy zasadami etyki zawodowej.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– praca w siedzibie GOPS w Zakliczynie  oraz na terenie gminy Zakliczyn

– praca w wymiarze 0,5 etatu;

– praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami;

– obsługa komputera;

– wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania GOPS Zakliczyn.

V. Wymagane dokumenty:

1) CV z informacjami o wykształceniu i  przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach);

4) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie;

6) kwestionariusz osobowy;

7) dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracownika socjalnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie  reprezentowany przez Kierownika, z siedzibą Zakliczyn, ul. J. Malczewskiego 15  zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).”

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-6 lub brak wymogu określonego
w pkt. 7 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

VI. Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie ” w siedzibie:  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie ul. J. Malczewskiego 15, 32- 840 Zakliczyn lub za pośrednictwem poczty, listem poleconym – decyduje data wpływu do Ośrodka) w nieprzekraczalnym terminie do 11 września  2020 r. do godziny 14.00.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie   zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nabór dotyczy zatrudnienia w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu, na podstawie umowy o pracę na czas określony tj. od 01.10.2020 r – 31.03.2023r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona  na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy informacyjnej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie , ul. J. Malczewskiego 15, 32-840 Zakliczyn.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie

Zuzanna Filipska

Attachments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.