Nabór na stanowisko pracy: koordynator usług mieszkalnictwa wspomaganego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie

Ogłasza nabór na stanowisko pracy: koordynator usług mieszkalnictwa wspomaganego – 0,5 etatu

Stanowisko finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu:

„Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17

I. Wymagania niezbędne:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  3. co najmniej dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych i tytuł zawodowy pracownika socjalnego lub ukończone studia wyższe, tj. studia wyższe pierwszego stopnia (licencjackie) lub studia wyższe drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) – preferowane kierunki społeczne,
  4. co najmniej dwuletni staż pracy z osobami niepełnosprawnymi
  5. znajomość przepisów prawnych w tym m.in.: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm), ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm),
  6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:

1) cechy osobowościowe: umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich zwłaszcza w kontaktach z klientami Ośrodka oraz dobra organizacja czasu pracy;

2) znajomość pakietu MS Office;

3) posiadanie prawa jazdy kategorii B.

III. Do zadań koordynatora należeć będzie m.in.:

– pozyskanie osób z niepełnosprawnościami i rodzin zainteresowanych udziałem w projekcie

– koordynowanie działań dedykowanych danej osobie z niepełnosprawnościami (w tym działań specjalistów)

– opracowanie indywidualnego planu wsparcia oraz nadzorowanie jego realizacji,

– ustalenie harmonogramu wsparcia

– bieżący kontakt z osobą z niepełnosprawnościami, poszczególnymi specjalistami i rodziną

– monitoring losów tej osoby po zakończeniu realizacji indywidualnego planu wsparcia

– nadzór nad organizacją mieszkania – podejmowanie działań o charakterze administracyjnym związanych z bezpośrednim zarządzaniem mieszkaniem, w tym także sprawowanie opieki nad właściwym użytkowaniem mieszkania przez jego mieszkańców,

– bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego i stanu zdrowia mieszkańców, reagowanie w sytuacji wymagającej interwencji koordynatora albo innego specjalisty

– współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów w szczególności udzielanie pomocy i wskazywanie sposobów załatwiania bieżących spraw codziennych, osobistych i urzędowych

– uczestnictwo i koordynacja w realizacji usług mieszkalnictwa wspomaganego

– koordynacja pracy pozostałych specjalistów zatrudnionych do świadczenia usług mieszkalnictwa wspomaganego

– wspieranie i kontrola realizacji indywidualnego planu wsparcia oraz dokonywanie oceny sytuacji mieszkańca warunkującej z zakresu i rodzaju świadczenia usług wspierających

– pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy mieszkańcami – podejmowanie roli mediatora

– kontrola przestrzegania praw i obowiązków przez mieszkańców.

– kierowanie się w pracy zasadami etyki zawodowej.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– praca w siedzibie GOPS w Zakliczynie  oraz na terenie gminy Zakliczyn

– praca w wymiarze 0,5 etatu;

– praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami;

– obsługa komputera;

– wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania GOPS Zakliczyn.

V. Wymagane dokumenty:

1) CV z informacjami o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach);

4) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie;

6) kwestionariusz osobowy;

7) dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko koordynatora usług mieszkalnictwa wspomaganego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie  reprezentowany przez Kierownika, z siedzibą: Zakliczyn ul. J. Malczewskiego 15, 32-840 Zakliczyn, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).”

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-6 lub brak wymogu określonego
w pkt. 7 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

VI. Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Koordynatora  usług mieszkalnictwa wspomaganego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie w siedzibie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie ul. J. Malczewskiego 15, 32- 840 Zakliczyn lub za pośrednictwem poczty, listem poleconym – decyduje data wpływu do Ośrodka) w nieprzekraczalnym terminie do 11 września  2020 r. do godziny 14.00.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nabór dotyczy zatrudnienia w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu, na podstawie umowy o pracę na czas określony tj. od 01.10.2020r – 31.03.2023 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona  na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie  przy ul. J. Malczewskiego 15.

                                                                               Kierownik Gminnego

                                      Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie

Zuzanna Filipska

Attachments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.