Deklaracja dostępności architektonicznej oraz strony internetowej.


Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gopszakliczyn.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Adres korespondencyjny: ul. J. Malczewskiego 15, 32-840 Zakliczyn
Telefon: +48 14 665 27 25

Fax 14 66 52 263
E-mail:gops@zakliczyn.pl, gops.kierownik@zakliczyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-06-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-21


Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie zapewnia następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono w dniu 2021-01-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Sowa
e-mail: malgorzata.sowa@gopszakliczyn.pl
Telefon: 146652275 wew. 15

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie prowadzi wejście od ulicy Malczewskiego
 2. Do wejścia prowadzi się bezpośrednio z chodnika po dwóch stopniach schodów lub bezpośrednio z chodnika podjazdem dla wózków inwalidzkich.
 3. Drzwi wejściowe do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otwierają się poprzez pchnięcie.
 4. Koło wejścia znajduje się dzwonek przyzywający.
 5. W budynku nie ma windy.
 6. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.
 7. W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny lub głosowy – brak tablicy informacyjnej z wykazem pokoi.
 • Zapewnienie kontaktu z pracownikiem GOPS na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika GOPS przyjmującego wniosek o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.
 • Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail:gops@zakliczyn.pl, tel. 14 665 27 75. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Aby skutecznie komunikować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakliczynie, w szczególności osoby z niepełnosprawnością mogą:

 • napisać pismo / złożyć wniosek na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. J. Malczewskiego 15, 32-840 Zakliczyn,
 • wysłać e-mail na adres:gops@zakliczyn.pl
 • przesłać wniosek elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /GOPS_ZAKLICZYN
 • wysłać fax na numer: 14 66 52 263
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 14 665 22 75 interesanci będą łączeni z pracownikiem merytorycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.