Nabór na stanowisko: trener

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie

Ogłasza nabór na stanowisko pracy: Trener – 0,5 etatu

Stanowisko finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu:

Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr WND-POWR.02.08.00-00-0024/17.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego wymagana znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie kierunkowe minimum średnie w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej z godnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2001 r. lub wykształcenie wyższe, preferowane specjalności: Asystent osoby niepełnosprawnej lub pracownik socjalny;
 4. doświadczenie zawodowe lub/i życiowe, pozwalające na właściwe wykonywanie czynności trenerskich oraz minimum dwuletni staż pracy z osobami niepełnosprawnymi lub doświadczenie osobiste w opiece lub/i organizowaniu lub/i prowadzeniu wsparcia dla osoby niepełnosprawnej;
 5. znajomość przepisów prawnych  w tym m.in.:  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r., poz. 218, z późn. zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.);
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. posiadanie prawa jazdy kat. B
 1. Wymagania dodatkowe:

1)  cechy osobowościowe: samodzielność, obowiązkowość, umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich zwłaszcza w kontaktach z klientami Ośrodka oraz dobra organizacja czasu pracy;

2)  umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta e-mail, przeglądarka internetowa);

3)  dyspozycyjność.

III. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.:

– prowadzenie grupowych lub indywidualnych zajęć ukierunkowanych na maksymalne usamodzielnienie osoby z niepełnosprawnościami np. treningi:

 1. trening umiejętności praktycznych – nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie samodzielności w zakresie doskonalenia podstawowych czynności dnia codziennego;
 2. trening higieny – nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie samodzielności w zakresie utrzymania higieny ciała oraz estetycznego wyglądu;
 3. trening finansowy – rozwijanie umiejętności planowania i wydatkowania dostępnych środków finansowych, w tym związanych z utrzymaniem mieszkania;
 4. trening zarządzania mieszkaniem w tym energią;
 5. trening kulinarny – nauka gotowania, przechowywania żywności itp.;
 6. trening umiejętności spędzania czasu wolnego – rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, turystyka, sport, rekreacja;
 7. trening zdrowego trybu życia, stosowania odpowiedniej diety, rehabilitację, rekreację, zwrócenie uwagi na systematyczne uczęszczanie na wizyty kontrolne u lekarzy i przyjmowanie leków;
 8. trening interpersonalny – nauka rozwiązywania konfliktów i problemów osobistych, ćwiczenie i nauka zachowania w określonych sytuacjach, rozwój umiejętności społecznych;
 9. trening autonomii decyzyjnej wg modelu wspieranego podejmowania decyzji;
 10. trening umiejętności społecznych – kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami;
 11. trening wizażu;
 12. trening załatwiania spraw urzędowych;

– kierowanie się w pracy zasadami etyki zawodowej.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– pierwsza umowa o pracę na okres 6 miesięcy;

– praca w wymiarze 0,5 etatu;

– praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami;

– praca z wykorzystaniem komputera;

– praca z uczestnikami projektu;

– wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania GOPS w Zakliczynie;

– miejsce pracy: siedziba GOPS, mieszkanie treningowe, praca w terenie.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %. W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV z informacjami o wykształceniu i  przebiegu pracy zawodowej;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w załączniku);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie o umiejętności obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta e-mail, przeglądarka internetowa);
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie RODO (wzór w załączniku);
 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Dokumenty wymienione w pkt VI ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata, a w przypadku składanych kopii dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Niepodpisanie lub niepotwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentów powoduje odrzucenie oferty.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów
 1. Termin składania dokumentów upływa w dniu 05.03.2021 roku o godz. 12:00;
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie ul. Jacka Malczewskiego 15 lub przesłać pocztą na adres siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko – TRENER – nie otwierać”;
 3. Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych w formie papierowej uznaje się datę faktycznego wpływu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie, potwierdzoną pieczątką wpływu;
 4. Dokumenty aplikacyjne złożone lub przesłane po upływie wskazanego w pkt 1 terminu nie będą rozpatrywane.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nabór dotyczy zatrudnienia w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu, na podstawie umowy o pracę na czas realizacji projektu „Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym o naborze, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.).

W związku z powyższym informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy informacyjnej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie przy ul. J. Malczewskiego 15.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie

Anna Piotrowska

Zakliczyn, dnia 22.02.2021 r.

Attachments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.