Pomoc żywnościowa- edycja 2016/2017

logo UE POP.jpg

 

Program Pomocy Żywnościowej w gminie Zakliczyn

Stowarzyszenie BEZ BARIER we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie i samorządem Gminy Zakliczyn rozpoczyna od października 2016 r. realizację programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2016 dla mieszkańców gminy Zakliczyn. Program potrwa do maja 2017 roku. Obecnie wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakliczynie prowadzimy rekrutację do programu. Rekrutacja polega na kontaktowaniu się z uczestnikami programu z roku poprzedniego, weryfikacji sytuacji życiowej i wystawieniu skierowania do uczestnictwa w Podprogramie 2016/2017. Do programu mogą dołączyć nowe osoby i rodziny, które wcześniej nie korzystały z pomocy żywnościowej w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł/m-c dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł/m-c dla osoby w rodzinie). Osoby spełniające w/w kryteria powinny uzyskać skierowanie do programu z GOPS w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 15, tel. 14/66-53-275. Wypełnione skierowanie wraz z oświadczeniem o dochodach, poświadczone przez pracownika socjalnego z GOPS w Zakliczynie, powinno być złożone przez zainteresowanego w biurze Stowarzyszenia BEZ BAREIR, ul. Tarnowska 2, pokój 20 lub 21 (budynek ośrodka zdrowia w Zakliczynie.

Jednocześnie informujemy, że osoby korzystające z pomocy w ubiegłym roku, powinny uzyskać nowe skierowanie z GOPS w Zakliczynie. Zgłoszenia do programu (I transza jesienna) zakończą się 15 października. Po tym terminie będą kwalifikowane osoby do otrzymania drugiej i kolejnej transzy żywności w ramach programu. Skierowanie z GOPS będzie obowiązywało przez okres trwania całego Podprogramu 2016/2017 czyli od października 2016 do maja 2017 r.

Pierwsze terminy wydawania żywności to: druga połowa października 2016

Miejsce wydawania żywności: magazyn ośrodka zdrowia w Zakliczynie ul. Tarnowska 2

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od września 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do 15 października 2016 roku osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, ser żółty, mleko UHT, fasola biała, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Na ser żółty będzie ogłoszony dodatkowy przetarg –dostawy do magazynu Banku Żywności w Krakowie planowane są od stycznia 2017.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Obok dystrybucji paczek w poprzedniej edycji programu, prowadzone były również działania towarzyszące w tym, spotkania integracyjne, bal mikołajkowy, klub samopomocy dla osób 50+, porady i informacje w Punkcie Integracji Społecznej, program bezpłatnych leków, organizacja turnusów rehabilitacyjnych, spotkania integracyjne dla Seniorów m.in. „Senioriada”

Osoby korzystające z programu pomocy żywnościowej w 2016 i 2017 roku, mogą korzystać bezpłatnie z dodatkowych form wsparcia, tak jak w poprzedniej edycji programu, między innymi z:

Punktu Integracji Społecznej: Punkt czynny codziennie w godzinach 8.30 – 15.30 (informacje i pomoc dla osób niepełnosprawnych, osób znajdujących się w kryzysach i wypadkach losowych), działania integracyjne i pomocowe dla lokalnej społeczności. Punkt znajduje się w budynku ośrodka zdrowia w Zakliczynie ul. Tarnowska 2 II piętro, pokój 20.

Aktywizacja osób 50 + : możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach integracyjnych dla osób, które ukończyły 50 rok życia. Na terenie Gminy, w 10. miejscowościach prowadzone są tematyczne spotkania z zakresu kulinariów, rękodzieła, poradnictwa, zajęć ruchowo – rekreacyjnych, wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania się w grupie. Program prowadzony jest dzięki dofinansowaniu Województwa Małopolskiego i Gminy Zakliczyn.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Stowarzyszenie BEZ BARIER objęło pomocą żywnościową 670 osób przekazując im około 30 ton żywności. Przy realizacji programu w ubiegłej edycji pomagali wolontariusze BEZ BARIER i personel medyczny Centrum Zdrowia w Zakliczynie, którym serdecznie dziękujemy za pomoc. Dziękujemy również Firmie „Tar – Groch” za transport żywności z Krakowa oraz Gminie Zakliczyn, która partycypowała w części kosztów operacyjnych programu.

 

 

 

Koordynator Programu – Ewa Jóźwiak

Kontakt i informacje:

biuro SPON BEZ BARIER, tel. 14/66-53-999,

GOPS w Zakliczynie tel. 14/66-52-275 w.15