Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

W związku z otwarciem naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – na 2024 rok informujemy, że można zgłaszać chęć udziału w ww. Programie.
Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.
Adresatami Programu są:
1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
◦ o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
◦ o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
◦ traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:
1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zapotrzebowanie można zgłaszać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie u pracowników socjalnych z terenu lub telefonicznie pod numerem tel. 14 66 52 275 wew. 16 w terminie do 08 września 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.