ŻYCIE BEZ PRZEMOCY

 

stop przemocy.png

 

Przemoc domową, zwaną też przemocą zewnątrz rodzinną, można zdefiniować jako zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza i dobra osobiste powodując cierpienie i szkody. Zdarza się, że w związkach partnerskich dochodzi do dotkliwych pobić, wulgarnego wyzywania,ograniczania praw partnerom.

 

Przemoc domowa jest zjawiskiem złożonym, przebierającym najróżniejsze formy:

 

l  Przemoc fizyczna – obejmuje wszelkie działania, które wyrządzają ból i cierpienie fizyczne, np.: bicie, popychanie, kopanie, porzucenie w niebezpiecznej okolicy itp.,

l  Przemoc psychiczna – są to działania krzywdzące, które wykorzystują mechanizmy procesów psychologicznych, np.: poniżanie, wyzywanie, stosowanie gróźb, naśmiewanie się z poglądów, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów itp.’

l  Przemoc seksualna – działa w obszarze działań seksualnych, naruszając intymność pożycia, wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych, sadystyczne formy współżycia, narażanie dzieci na kontakt z pornografią i zachowaniami seksualnymi itp.,

l  Przemoc ekonomiczna – dotyczy warunków materialnych, opiera się zazwyczaj
na uzależnieniu ofiary od statusu materialnego sprawcy, np.: zaspokojenie materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, odbieranie poborów itp.,

l  Przemoc zaniedbania – forma przemocy najczęściej stosowana wobec dzieci.

 

O przemocy domowej można powiedzieć, że:

 

  • Narusza prawa i dobra osobiste ofiary (sprawca wykorzystując przewagę siły, narusza podstawowe prawa człowieka, np.: prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku),
  • Jest intencjonalna (jest zamierzonym działaniem lub zaniechaniem tego działania,
    ma na celu kontrolę nad ofiarą),
  • Powoduje cierpienie i ból (sprawca naraża zdrowie i życie ofiary; doświadczenie cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony),
  • Istnieje wyraźna asymetria sił (sprawca ma wyraźną przewagę nad ofiarą).

 

Ofiarami są zazwyczaj kobiety i dzieci, rzadziej mężczyźni. Natomiast w stosunku
do dzieci przemoc stosują obydwoje rodzice. Oboje są sprawcami zaniedbań, jednak
z bieżącej pracy pracowników socjalnych wynika, że w większym procencie to mężczyźni zostawiają swoje rodziny, unikając łożenia na ich utrzymanie i odpowiedzialności
za wychowanie dzieci.

Pomaganie ofiarom przemocy domowej wymaga innego podejścia do zagadnienia
niż w wypadku pozostałych form przemocy, ponieważ mamy do czynienia z przestępstwem, bądź jego domniemaniem, gdzie ten sam sprawca wielokrotnie przez długi okres stosuje przemoc wobec tej samej ofiary. Podkreślić należy dużą zależność między ofiarą a sprawcą, których łączą więzy rodzinne, sprawy majątkowe, uczuciowe, co jest źródłem dodatkowego stresu ofiar i trudności osób pomagających.

 

Zatrzymać przemoc w rodzinie

 

 

W Gminie Zakliczyn od 2010 r. działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół tworzą specjaliści z różnych dziedzin powołani do pracy w zespole zarządzeniem Burmistrza Zakliczyna;

– pracownik GOPS,

– przedstawiciel policji,

– przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

– przedstawiciel służby zdrowia / pielęgniarka środowiskowa/

– przedstawiciel oświaty (pedagog szkolny)

– przedstawiciel Stowarzyszenia „Bez Barier”

 

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest podejmowanie interwencji w przypadku przemocy
w rodzinie i uruchomienie procedur mających na celu jej powstrzymanie, udzielanie wsparcia psychologicznego, socjalnego i prawnego ofiarom i świadkom przemocy oraz podejmowanie pracy korekcyjno – edukacyjnej z osobami – sprawcami przemocy, w celu zmniejszenia ryzyka dalszego stosowania przemocy oraz zwiększenia zdolności osób do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Każdy kto wie o przemocy wśród znajomych, rodziny czy sąsiadów lub jest świadkiem przemocy domowej nie powinien być obojętny, powinien zgłosić to na policji
lub innym instytucjom. Nieprawdą jest, że przemoc w rodzinie to prywatna sprawa i nikt
nie powinien się w nią wtrącać. Zmiana świadomości w tym względzie, brak przyzwolenia
ze strony innych może ograniczyć zjawisko przemocy w rodzinie, zwłaszcza gdzie
są nieletnie dzieci.

 

Działa Punkt Konsultacyjny który mieści się w Ratuszu /Burmistrzówka/ w Zakliczynie, parter tel. 14 6516248, gdzie dyżur pełnią;

–         prawnik – 2 razy w tygodniu; wtorek od 8.00-10.00 oraz środa od 16.00-18.00,

–         psycholog – 2 razy w miesiącu pierwszy i drugi piątek miesiąca w godz. od 15.30-17.30,

–         pedagog – członek zespołu – 1 raz w tygodniu; poniedziałek od 12.00-15.00,

–         pracownik socjalny – pierwszy i drugi poniedziałek miesiąca od 15.00-16.00.

Osoby wymagające pomocy zespołu interdyscyplinarnego mogą ponadto kontaktować się z pracownikiem socjalnym codziennie w siedzibie GOPS ul. Spokojna w godz.
od 7.30-15.30 tel. 14 6652275.

 

TU ZNAJDZIESZ POMOC!!!

 

1.  Komenda Miejska Policji w Tarnowie ul. Traugutta 4, 33-101 Tarnów, tel. 14 6281222.

2.  Komisariat Policji w Wojniczu tel. 14 6790007 lub 14 6282400.

3.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie ul. Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn                   

tel. 14 6652275.

4.  Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy ul. Szarych Szeregów1, 33-100 Tarnów, tel. 14 6556659 lub 14 6553636.

5.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów,tel. 14 6215683.

6.  Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tarnowie, tel. 14 6222796.

7. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel. 801 12 00 02.