Dane kontaktowe

Adres  do korespondencji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 15
32-840 Zakliczyn
Telefon – 14 66 52 275

Poczta elektroniczna :

mops@mopszakliczyn.pl

Uwaga !!!!!

Przesłanie pisma (podania) na adres poczty elektronicznej (e-mail: mops@mopszakliczyn.pl) MOPS nie spełnia wymogów doręczenia elektronicznego, o którym mowa w art. 63 § 2 Kpa, zgodnie z którym: podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Skrzynka e-PUAP:

Skład_ESP: GOPS_ZAKLICZYN

Telefony wewnętrzne :

  • 14 – księgowość
  • 15 – świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny/podatek VAT od gazu
  • 12,16 lub 18 – pomoc społeczna
  • 17 – asystent rodziny

Godziny pracy Ośrodka : 

poniedziałek – 7³°  – 15 ³º
wtorek – 7³°  – 15 ³º
środa – 7³°  – 15³º
czwartek – 7³°  – 15 ³º
piątek – 7³°  – 15 ³º