Dotacja celowa w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Dotacja celowa – dofinansowanie zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 115 500 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100). 

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom potrzebującym pomocy a w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2024 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2024 r.

Całkowity koszt zadania wynosi: 183 500 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

Umowę podpisano dwustronnie w dniu 25 stycznia 2024 r.