Dotacja celowa na wsparcie zadań pomocy społecznej.

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 111 265 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 00/100). 

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej (wydatki bieżące).

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2021 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2021 r.

Całkowity koszt zadania wynosi: 817 829,94 zł (słownie: osiemset siedemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 94/100).