Dotacja ze środków Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-18.png

Dofinansowanie ze środków Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Wartość finansowania zadania z Funduszu Solidarnościowego wynosi 157 885,80 złotych.

Całkowity koszt zadania wynosi: 157 885,80 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 80/100 gr).

Celem dofinansowania jest zapewnienie realizacji zadania w zakresie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2022 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2022 r.