Wieloletni rządowy Program „Posiłek w domu i w szkole”

Program „Posiłek w domu i w szkole”

Wieloletni rządowy program „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Zakliczyn na podstawie przyjętego programu osłonowego w zakresie dożywiania.

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolski środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 196 960 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych zwłaszcza osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na realizację Programu w dwóch modułach: I Moduł dla dzieci i młodzieży i II Moduł dla osób dorosłych.

W ramach modułów Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  • posiłek
  • świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności
  • świadczenie rzeczowe w postaci artykułów spożywczych

Całkowity koszt zadania wynosi 310 000,00 zł (słownie trzysta dziesięć tysięcy złotych).