Dotacja celowa na wsparcie zadań pomocy społecznej.

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1.png

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 12 155 (słownie: dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 30 maja 2021 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2021 r.

Całkowity koszt realizacji wynosi: 15144,38 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote 38/100)