Posiłek w domu i w szkole

Uprawnienie do korzystania z pomocy w postaci dożywiania dzieci w szkole jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2024 r. (ubóstwo; sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc domowa, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowego i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.)oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.: 1200 zł w przypadku osoby w rodzinie, 1 552 zł w przypadku osoby samotnej.

Podstawa Prawna:

Obwieszczenie prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.. w sprawie ustanowienia tekstu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P.2023 poz. 881)

Osoby chcące skorzystać z pomocy powinny zgłosić się do tutejszego Ośrodka z wnioskiem oraz dokumentami potwierdzającymi wysokość miesięcznego dochodu:

– w przypadku zaświadczeń o wynagrodzeniu wysokość dochodu pomniejszony o:

  • obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

– w przypadku pobierania świadczeń emerytalno-rentowych – aktualnie obowiązująca decyzja, która uwzględnia kwotę pobieranego świadczenia wydana przez odpowiedni organ (KRUS, ZUS lub inny organ, kóry przyznał świadczenie)

– w przypadku posiadania gruntów rolnych przekraczających 1 ha przeliczeniowy – każde uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

 

Attachments