Dotacja celowa w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”

Dotacja celowa na zadanie własne polegające na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+”

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 15 060 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100). 

Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług opiekuńczych poprzez:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w 2022 roku,
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, 

Całkowita wartość zadania wynosi 30 120,00 (słownie: trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia złotych).

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2022 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2022 r.

Dotacja celowa – dofinansowanie zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 243 500 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100). 

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom potrzebującym pomocy a w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
  • osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2022 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2022 r.

Całkowity koszt zadania wynosi: 388 500 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100).