Dotacja ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Wartość finansowania zadania z Funduszu Solidarnościowego wynosi 373 197,60 złotych.

Całkowity koszt zadania wynosi: 373 197,60 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 60/100 gr).

Celem dofinansowania jest zapewnienie realizacji zadania w zakresie usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w punkcie 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności tj: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
b) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100)

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 2 stycznia 2024 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2024 r.

Umowę dwustronnie podpisano w dniu 11 lutego 2024 r.