Projekt Systemowy 2008

unia.png

PROJEKT SYSTEMOWY

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W ZAKLICZYNIE” 2008 r.

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie w okresie od 01.08.2008 r.
do 31.12.2008 r.
realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Czas na aktywność w Zakliczynie”.

            Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej.

            Zrealizowanie celu głównego możliwe było dzięki osiągnięciu celów szczegółowych:

1/ zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,

2/ zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,

3/ zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczestników.

            W projekcie uczestniczyły osoby długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, zameldowane i zamieszkujące na terenie gminy Zakliczyn.

            Projekt był realizowany w formie kontraktów socjalnych zawieranych pomiędzy uczestnikami projektu a pracownikiem socjalnym. W projekcie udział wzięło 5 kobiet.

            Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna w ramach projektu została osiągnięta dzięki kompleksowemu programowi szkoleniowo-doradczemu:

 

1. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia z doradcą zawodowym):

 • sposoby i metody poszukiwania pracy
 • bilans własnych kompetencji,
 • rozmowa kwalifikacyjna od A do Z
 • lokalny rynek pracy i możliwości zatrudnienia
 • indywidualny plan działania

      Łącznie 15 godzin dla każdego uczestnika projektu.

 

2. Trening umiejętności społecznych (zajęcia z psychologiem):

 • aktywne poszukiwanie pracy
 • trening umiejętności interpersonalnych
 • trening asertywności
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • autoprezentacja

     Zajęcia obejmowały łącznie 30 godzin, w tym 20 godz. zajęć grupowych oraz po 2 godz. zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika.

3. Szkolenie w zakresie podstawowej obsługi komputera:

 

 • podstawowych wiadomości związanych z komputerem
 • zarządzanie ustawieniami komputera
 • sposoby zarządzania danymi na dysku
 • programy: WordPad, Ms Word, MS Excel
 • jak działa Internet

     Ogółem każdy uczestnik projektu odbył 50 godzin szkoleń.

4. Kursy zawodowe: /dla 2 uczestniczek projektu/

–  florysta,

–  stylizacja paznokci.

Kurs obejmował 140 godzin zajęć dydaktycznych.

5 beneficjentów zakwalifikowanych do projektu otrzymało zasiłki z pomocy społecznej.

            Sukcesem projektu było wyposażenie 5 kobiet, w wiedzę i umiejętności w zakresie znalezienia pracy, nabycia umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenia motywacji
do samodzielnych działań mających na celu poprawienie sytuacji życiowej.