Projekt systemowy 2009

unia.png

PROJEKT SYSTEMOWY

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W ZAKLICZYNIE” 2009 r.

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie w okresie od 01.01.2009 r.
do 31.12.2009 r.
realizował projekt pt. „Czas na aktywność w Zakliczynie”, współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

            Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, będących klientami pomocy społecznej.

            Zrealizowanie celu głównego projektu możliwe było dzięki osiągnięciu celów szczegółowych:

1)                 zwiększenie motywacji do działania,

2)                 zmiana postaw i zaufanie we własne siły i możliwości,

3)                 zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,

4)                 zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczestników.

            Grupą docelową projektu były osoby zameldowane i zamieszkujące na terenie gminy Zakliczyn, korzystające z pomocy społecznej, długotrwale bezrobotne, powyżej 12 miesięcy oraz niepracujące w wieku aktywności zawodowej.

            W ramach projektu zostały zawarte kontrakty socjalne dla 10 kobiet spełniających wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie.

Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna w ramach projektu została osiągnięta dzięki przeprowadzeniu:

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia z doradcą zawodowym) w zakresie:

 

 • bilans własnych kompetencji,
 • sposoby i metody poszukiwania pracy,
 • dokumentacja towarzysząca procesowi poszukiwania pracy,
 • rozmowa kwalifikacyjna od A do Z,
 • lokalny rynek pracy i możliwości zatrudnienia,
 • indywidualny plan działania.

      Łącznie 10 godzin obejmowały warsztaty kompetencji społecznych oraz 2 godziny indywidualnej terapii dla każdego uczestnika projektu. Ogółem 30 godzin zajęć.

Trening umiejętności społecznych (zajęcia z psychologiem):

 • komunikacja werbalna,
 • komunikacja niewerbalna z elementami mowy ciała,
 • asertywność w kontaktach z innymi ludźmi,
 • praca w zespole,
 • rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych,
 • konsultacje indywidualne.

     Zajęcia obejmowały łącznie 30 godzin, w tym 2 godziny konsultacji indywidualnych
dla każdego uczestnika projektu oraz 10 godzin zajęć grupowych

Kurs doskonalący – podstawy obsługi komputera i programów użytkowych:

 • podstawowych wiadomości związanych z komputerem,
 • zarządzanie ustawieniami komputera,
 • sposoby zarządzania danymi na dysku,
 • programy użytkowe: WordPad, MS Word, MS Excel,
 • Internet – jak to działa?.

     Ogółem każdy uczestnik projektu odbył 30 godzin kursu.

Szkolenie zawodowe w zakresie:

 • Kurs florystyczny z obsługą kas fiskalnych i elementami przedsiębiorczości dla wszystkich 10 uczestniczek projektu

Kurs obejmował 130 godzin zajęć dydaktycznych, w tym zajęć z zakresu: obsługi kas fiskalnych, praw i obowiązków konsumenta, technik handlu, zajęć florystycznych (między innymi: pielęgnacja roślin, układanie bukietów, wykonywanie stroików i ozdób).

            W ramach wsparcia rodziny wypłacono zasiłki okresowe lub celowe przysługujące uczestniczkom według ustawy o pomocy społecznej.

            W ramach realizacji projektu wszystkie osoby w nim uczestniczące podniosły swoje kwalifikacje zawodowe, pozyskały większe poczucie własnej wartości oraz posiadają skompletowane i przygotowane wszystkie dokumenty konieczne do podjęcia pracy.

            Sukcesem projektu jest wyposażenie 10 kobiet w wiedzę i umiejętności w zakresie znalezienia pracy, zwiększenia motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawienie sytuacji życiowej.