Projekt systemowy 2013-2014

 

unia.png

 

 

Projekt „Czas na aktywność w Zakliczynie” realizowany w ramach PO KL

 

Czas trwania projektu 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Priorytet: VII Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

 

Głównym celem projektu jest poprawa społecznej i zawodowej sytuacji rodzin będących klientami pomocy społecznej w gminie Zakliczyn, poprzez ich aktywizację społeczną
i zawodową przy wykorzystaniu narzędzi realizacji projektu

 

Cele szczegółowe:

  • Wzmocnienie kompetencji wychowawczych uczestników projektu.
  • Zwiększenie kompetencji społecznych uczestników projektu.
  • Zwiększenie aktywności zawodowej uczestników projektu oraz zwiększenie motywacji do podejmowania aktywnych działań na rynku pracy.

 

Beneficjenci ostateczni projektu:

 

a)      korzystający z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie;

b)      w wieku aktywności zawodowej;

c)      osoby bezrobotne lub/i nieaktywne zawodowo lub/i rolnicy.

 

Grupę docelową projektu będą stanowić osoby korzystające z pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej, osoby bezrobotne lub/i nieaktyw. zawod. lub/i rolnicy. Uczestnikami Projektu będą głównie osoby z rodzin z problemami w spawach opiekuńczo-wychowawczymi, rodzin niepełnych lub/i wielodzietnych. Łącznie przez cały okres realizacji projektu wsparciem objęte zostanie 60 osób (30 osób rocznie). UP będą w większości kobiety, stanowią one zdecydowanie większą grupę klientów tutejszego ośrodka.

 

Opis działań (wobec BO):

 

W ramach zadania zostanie podpisanych 60 kontraktów socjalnych. Wszyscy BO zostaną objęci indywidualną diagnozą przez psychologa (1,5h), na podstawie której zostaną dobrane odpow. formy wsparcia. Każdy uczestnik projektu skorzysta z co najmniej z 3 instrumentów aktywnej integracji.

Praca socjalna w projekcie: zawieranie i monitorowanie kontraktów socjalnych, udzielanie wsparcia finansowego, prowadzenie badań ankietowych wśród rodzin, prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji dla każdego UP, W ramach pracy socj. prowadzić będą na bieżąco monitoring sytuacji rodzin UP objętych wsparciem oraz monitoring postaw i udziału w projekcie BO. Pracownicy socjalni będą prowadzić pogłębiona pracę socj., wsparcie indywidualne dla UP (m.in. pomoc w załatwieniu spraw, wizyty w środowisku, indyw. rozmowy).

Zasiłki i pomoc w naturze: uczestnicy projektu otrzymają wsparcie finansowe w postaci zasiłków, które będą wkładem własnym OPS.

 

Kwota dofinansowania  na okres 2013-2014:      390 261,00 zł

 

Wkład własny na okres 2013-2014:                       60 959,95 zł