Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – rozwój pomocy społecznej.

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 36 094 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100). 

Celem dotacji jest wsparcie finansowe programów realizacji zadań pomocy społecznej w obszarze projektów socjalnych mających na celu:

  • wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów,
  • wsparcie i aktywizację osób z niepełnosprawnościami,
  • realizację zadań o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej w tym szkoleń wewnętrznych. 

Całkowita wartość zadania wynosi 45 118,00 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto osiemnaście złotych).

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2022 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2022 r.