Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 7 676 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100). 

Celem przyznania środków jest wsparcie finansowe gminy w zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej w zakresie realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych (Moduł II).

Całkowita wartość zadania wynosi 10 949 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych).

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2024 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2024 r.

Umowa została podpisana w dniu 15 maja 2024 r.