Zorganizowanie dwudniowego wyjazdu integracyjno – edukacyjnego w ramach projektu pn. Czas na aktywność w Zakliczynie

unia.png

 

Zakliczyn: Zorganizowanie dwudniowego wyjazdu integracyjno – edukacyjnego w ramach projektu pn. Czas na aktywność w Zakliczynie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie.
Numer ogłoszenia: 254616 – 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie , ul. Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie, tel. 14 632 64 52, faks 14 632 64 52.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gopszakliczyn.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie dwudniowego wyjazdu integracyjno – edukacyjnego w ramach projektu pn. Czas na aktywność w Zakliczynie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia będzie zorganizowanie dwudniowego wyjazdu integracyjno – edukacyjnego mającego na celu świadczenie poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnej oraz udzielenie informacji o prawach i uprawnieniach służące przywracaniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy i aktywizację zawodową. Zajęcia w ilości: 2 dni, 1 noc Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2012 roku. Założenia do plany wyjazdu: dzień I: Wyjazd z Zakliczyna w godzinach 6.00 – 8.00 do miejscowości docelowej. Wykonawca zapewnia drożdżówki/kanapki w trakcie transportu po 1 sztuce na uczestnika wyjazdu, woda mineralna niegazowana w butelkach 0,33l po 1 szt. na uczestnika wyjazdu. Zakwaterowanie. Trening dla Uczestników Projektu. 5 godziny zajęć (1 godzina – 45 min.). Trening umiejętności wychowawczych. Zajęcia dotyczące obowiązujących przepisów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Zajęcia z zakresu interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnej w tym opis procesu diagnozowania, profilaktyki i terapii osób które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Wykonawca zapewnia przerwę kawową w trakcie warsztatów: kawa, herbata, cukier, woda mineralna gazowana, niegazowana, soki, kruche ciastka. W czasie treningu dla Uczestników Projektu osoby zatrudnione przez Wykonawcę do opieki nad małoletnimi uczestnikami wyjazdu zorganizują i przeprowadzą zajęcia dla dzieci. Wykonawca zapewnia w trakcie zajęć z dziećmi herbatę, cukier, wodę mineralną, soki, kruche ciastka, cukierki. Wykonawca zapewnia całodzienne wyżywienie w formie trzech posiłków, tj. drugie śniadanie po przybyciu na miejsce i po zakwaterowaniu, obiad (dwa dania + deser), kolacja w formie grilla (kiełbasa, szaszłyki drobiowo-warzywne, pieczywo, ketchup, musztarda, woda mineralna gazowana, niegazowana, soki owocowe niegazowane, Wykonawca organizuje dla Uczestników czas wolny, np. wycieczki, zwiedzanie. Nocleg. dzień II: Trening dla Uczestników Projektu. 5 godziny zajęć (1 godzina – 45 min.). Trening umiejętności wychowawczych. Zajęcia z zakresu interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnej w tym opis procesu diagnozowania, profilaktyki i terapii osób które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Zajęcia z zakresu szeroko rozumianych problemów funkcjonowania rodziny, w tym problemów wychowawczych w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemów opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapii rodzinnej Wykonawca zapewnia przerwę kawową w trakcie warsztatów: kawa, herbata, cukier, woda mineralna gazowana, niegazowana, soki, kruche ciastka. W czasie treningu dla Uczestników Projektu osoby zatrudnione przez Wykonawcę do opieki nad małoletnimi uczestnikami wyjazdu zorganizują i przeprowadzą zajęcia dla dzieci. Wykonawca zapewnia w trakcie zajęć z dziećmi herbatę, cukier, wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, soki, kruche ciastka, cukierki. Wykonawca zapewnia całodzienne wyżywienie w formie trzech posiłków, tj. śniadanie, obiad (dwa dania + deser), kolacja. Wykonawca organizuje dla Uczestników czas wolny Nocleg. Wykwaterowanie, Wyjazd do Zakliczyna w godzinach od 19.00 do 20.00 Dodatkowe informacje: Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni co najmniej 3 osoby prowadzące zajęcia z Uczestnikami: 1 trener/pedagog będący osobą posiadającą wykształcenie wyższe, na kierunku pedagogika z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w zawodzie pedagoga. 2 osoby do opieki nad dziećmi, posiadające wykształcenie pedagogiczne z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w zajmowaniu się grupą dzieci w wieku do 18 lat Wykonawca wykona dokumentację z wyjazdu w postaci zdjęć zgranych na elektronicznym nośniku – płyta CD. Wykonawca zapewni, iż uczestnicy przewożeni będą zgodnie z obowiązującymi w zakresie przewozu osób przepisami prawa, (m.in. aktualne badania techniczne pojazdu, aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu krajowego, odpowiednie kwalifikacje kierowców). Autobus będzie klimatyzowany. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników wyjazdu na kwotę nie mniejsza niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na osobę. Wykonawca dokona ubezpieczenia uczestników na podstawie imiennej listy sporządzonej przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania opłaty klimatycznej za wszystkich Uczestników Wyjazdu jeśli wymagać tego będzie lokalizacja ośrodka. Wykonawca zapewni zakwaterowanie w obiektach w miejscowości górskiej o charakterze turystyczno – wypoczynkowym w pobliżu szlaków turystycznych w odległości nie większej niż 150 km. od Zakliczyna w budynku stacjonarnym spełniającym poniższe wymagania: Stołówka mieszcząca się w budynku zakwaterowania lub nie dalej niż 100m. Od niego. Pokoje 1,2,3,4, osobowe z możliwością dostawek łóżek. Łazienki znajdują się w budynku zakwaterowania, bez ograniczeń z korzystania z ciepłej wody. Sale konferencyjne wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne, flipchart, pisaki, rzutnik multimedialny, laptop, Sale do zajęć dla dzieci, kolorowanki, kredki, pisaki, plastelina, gry planszowe, Plac zabaw dla dzieci. Zaplecze sportowo – rekreacyjne w tym kryty basen, bez ograniczonego dostępu dla uczestników wyjazdu. Opieka medyczna (pielęgniarka, lekarz na telefon,) IV. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć każdego Uczestnika Projektu w trakcie treningu w materiały piśmiennicze (długopis, notatnik) oraz materiały dydaktyczne zgodnie z zakresem tematycznym zajęć, jak również do przekazania jednego kompletu materiałów dydaktycznych (do zajęć teoretycznych) dla Zamawiającego (jeżeli zachodzi taka konieczność, Wykonawca wlicza w cenę kursu koszt przeznaczonego dla Zamawiającego zestawu materiałów dydaktycznych). Komplet materiałów dydaktycznych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Materiały powinny być oznaczone logo POKL i przekazane Uczestnikom Projektu za potwierdzeniem odbioru. Oznakowanie materiałów powinno być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki – Warszawa, 4 luty 2009 r. Z warsztatów grupowych Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do ostatniego dnia miesiąca w którym miały miejsce listę obecności. V. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczanie w dokumentacji zamówienia informacji o udziale Unii Europejskiej a także oznakowania miejsca realizacji zamówienia, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.7.2006) oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 371/1 z 27.12.2006) i wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. VI. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji: imienna lista obecności uczestników wyjazdu; dziennik z przeprowadzonych zajęć treningu zawierający, wymiar godzin i rodzaj przeprowadzonych zajęć; VII. Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za wykonanie zamówienia zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o: nie zgłoszeniu się uczestników na poszczególne treningi; przerwaniu przerwania lub rezygnacji z uczestnictwa oraz w treningu, innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację umowy. VIII. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od dnia zakończenia realizacji zamówienia, następujących dokumentów: oryginału imiennego wykazu osób, które ukończyły udział w Projekcie; oryginału imiennego wykazu osób, które nie ukończyły udziału w Projekcie; kserokopii dziennika zajęć poświadczonej za zgodność z oryginałem; kserokopii list obecności poświadczonych za zgodność z oryginałem; oryginału kosztorysu powykonawczego; innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia zamówienia. IX. Wykonawca winien zapewnić Uczestnikom Projektu warunki do nauki w oparciu o zasady BHP X. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników wyjazdu integracyjno – edukacyjnego oceny merytorycznej i technicznej ich przebiegu, m.in. na podstawie formularza ankiety oceniającej, jak również przedstawienia jej wyników Zamawiającemu. XI. Wykonawca przed rozpoczęciem zajęć, zobowiązany będzie do zapoznania jego uczestników ze szczególnym programem poprzez przekazanie im harmonogramu realizowanych zajęć. XII. Po zakończeniu zajęć, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie zajęć. Dokument musi posiadać stosowne oznakowanie. XIII. Wykonawca nie może pobierać od Uczestników Projektu jakichkolwiek środków pieniężnych. XIV. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) dotyczący zamawianych usług: 80570000-0 Usługi szkoleniowe w dziedzinie rozwoju osobistego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Usługi o charakterze analogicznym do zamówienia podstawowego do wartosci 50% zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie będzie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnieniu wymogów z art. 22 ust. 1 ustawy – według załacznika nr 2
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnieniu wymogów z art. 22 ust. 1 ustawy – według załacznika nr 2
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnieniu wymogów z art. 22 ust. 1 ustawy – według załacznika nr 2
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnieniu wymogów z art. 22 ust. 1 ustawy – według załacznika nr 2
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnieniu wymogów z art. 22 ust. 1 ustawy – według załacznika nr 2

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zleceniodawca przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie dotyczącym: 1)terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci, na które strony nie miały wpływu a które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie 2) Sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i nie powoduje konieczności zwiększenia wynagrodzenia. Zmiany umowy wymagają dochowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gopszakliczyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, adres: ul. Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, adres: ul. Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn, pok. 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie