„Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, oraz w szkole ponadgimnazjalnej w gminie Zakliczyn w 2013 roku”

„Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, oraz w szkole ponadgimnazjalnej
w gminie Zakliczyn w 2013 roku”

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

Zamieszczanie obowiązkowe

2. Ogłoszenie dotyczy.

Zamówienia publicznego

3. Zamawiający.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie

Ul. Spokojna 1

32-840 Zakliczyn

REGON: 850019553

NIP: 873-27-15-895

Telefon 14-66 52275

faks 14-66 52275 wew. 13

e-mail: gops.kierownik@zakliczyn.pl

strona internetowa: www.gopszakliczyn.pl

4. Rodzaj zamawiającego.

Administracja samorządowa.

5. Przedmiot zamówienia.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, oraz w szkole ponadgimnazjalnej w gminie Zakliczyn w 2013 roku”

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie posiłków dla dzieci w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zakliczyn w formach i ilościach wskazanych w załączniku nr 4 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

 2. Zamówienie obejmuje przygotowanie i wydanie posiłków albo przygotowanie, transport i wydanie posiłków w siedzibach placówek oświatowych dla dzieci z terenu gminy Zakliczyn posiłków o kaloryczności minimum 500 kcal i gramaturze ok. 400 g dla dzieci w dziennych ilościach wskazanych w załączniku nr 4.

 3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP.

 4. Proponowane menu stanowi jedynie otwarty katalog proponowanych posiłków i może zostać poszerzone o dodatkowe pozycje w uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Wykonawca może zaoferować odmienne menu, lecz o równoważnej wartości energetycznej poszczególnych składników żywieniowych. Wykonawca zapewni urozmaicony jadłospis (posiłki nie powinny powtarzać się w ciągu 1 tygodnia). Do złożonej oferty Wykonawca załączy proponowany jadłospis, uwzględniający wytyczne Zamawiającego wynikające z SIWZ.

 5. Wszystkie etapy procesu produkcyjnego powinny przebiegać bez zbędnych przestojów, celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem, zepsuciem i rozwojem drobnoustrojów chorobotwórczych.

 6. Transport posiłków powinien być prowadzony samochodami dostosowanymi do przewożenia środków spożywczych. Środek transportu winien być dopuszczony przez SANEPID do przewozu posiłków (żywności).

 7. Posiłki będą dostarczane i wydawane przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dni w których odbywa się nauka w szkołach czy zajęcia w przedszkolu w pomieszczeniach do tego wyznaczonych przez dyrektora placówki. Jeśli dzieci będą uczęszczać do szkoły w inny dzień np. odpracowywać zajęcia szkolne, dzieci objęte są tą formą pomocy lecz ten fakt szkoły zgłaszają z 3 dniowym wyprzedzeniem dowożącemu i wydającemu posiłki.

 8. Godzina wydawania posiłków w szkołach jest ustalana przez wykonawcę indywidualnie dla każdej placówki bezpośrednio z dyrekcją szkoły.

 9. Zamawiający zastrzega, że ilość dostarczanych posiłków może zmieniać się w trakcie obowiązywania zamówienia (zwiększenie lub zmniejszenie do 20% wynikających z zamówienia). Każdorazowo na bieżąco dostarczający posiłki będzie informowany o ilości posiłków, które ma dostarczyć. W dniu wydawania posiłku w pomieszczeniu jego wydawania w miejscu widocznym dostarczający wywiesza menu na każdy dzień dożywiania.

 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb, przy czym ogólna ilość posiłków dostarczonych w trakcie zamówienia nie może przekroczyć ilości wskazanej w zamówieniu jako maksymalna.

 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zamówień uzupełniających nie przekraczających swą wielkością 20 % wartości zamówienia podstawowego, w szczególności jeśli zajdzie potrzeba zwiększenia liczby wydawanych posiłków w szkołach podstawowych i gimnazjach ze względu na większą liczbę dzieci objętych dożywianiem

 12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na realizację zamówienia w zakresie określonym jak w załącznikach do niniejszej specyfikacji.

 13. Zamawiający nie przewiduje rozstrzygnięcia przetargu w formie aukcji elektronicznej.

6. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.

Nie

7. Wspólny słownik zamówień (CPV).

Główny przedmiot – 55523100- 3

Dodatkowe przedmioty –55524000- 9

8. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej.

Nie

9. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.

Nie

10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania.

Data zakończenia: (21/12/2013)

11. Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

12. Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Nie

13. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wiedza i doświadczenie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Potencjał techniczny.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

14. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

Koncesję, zezwolenie lub licencję.

Nie

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Nie

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Nie

Wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Nie

Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Nie

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Nie

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Nie

Sprawozdanie finansowe w całości / w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie rok obrotowy.

Nie

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Nie

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Nie

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Tak

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Tak

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Nie

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Nie

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Nie

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Nie

15. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Tak

Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Tak

Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Tak

Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

Tak

16. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom.

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

Próbki, opisy lub fotografie.

Nie

Opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia.

Nie

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

Nie

Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich.

Nie

Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji.

Nie

Inne dokumenty.

Nie

17. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Nie

18. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony

19. Kryteria oceny ofert.

Najniższa cena.

20. Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna.

Nie

21. Zmiana umowy.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Nie

22. Informacje administracyjne.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.gopszakliczyn.pl/ogłoszenia/przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie , Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn.

23. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert.

Data: (10/12/2012)

Godzina: (9:00)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn, pokój nr 1.

24. Termin otwarcia ofert.

Data: (10/12/2012)

Godzina: (9:10)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn, pokój nr 2.

25. Termin związania ofertą.

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

26. Zmian umowy. Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Nie.

27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.

 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

 10. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.

28. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Wszelkie rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN.

29. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Załącznikiem specyfikacji jest projekt umowy, który winien być zaakceptowany przez Oferenta i dołączony do oferty.

30. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

Nie dotyczy.

31. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie

32. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Zuzanna Filipska – 14 66 52 275

33. Informacja o publikacji w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu „Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, oraz w szkole ponadgimnazjalnej w gminie Zakliczyn w 2013 roku”

pdf.png SIWZ.pdf