Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu „Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w szkole ponadgimnazjalnej w gminie Zakliczyn. w 2014 r.”

 

Znak. GOPS /1/2014                                                                                                                                    Zakliczyn, dnia 31 styczeń 2014 r

 

 

WYKONAWCY

                                                                                                                                              wg rozdzielnika

 

 

Dotyczy : Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr: GOPS /1/2014 – Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w szkole ponadgimnazjalnej w gminie Zakliczyn. w 2014 r.

 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

 

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r , poz. 907 z póź .zm.) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie zawiadamia o tym, że :

 

  1. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy :

 

    • CATERMED S.A ul. Ks. Siemaszki 15 A 31- 201 Kraków

 

Uzasadnienie

 

 

Wybrana oferta Wykonawcy :

 

    • Catermed S.A ul. Ks. Siemaszki 15 A 31- 201 Kraków

 

Spełniła wymogi przewidziane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, a także obowiązujących przepisach prawa oraz była najkorzystniejsza ze względu na kryterium cenowe.

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną im punktacją :

 

 

lp Wykonawca ( nazwa, siedziba i adres) punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie kryterium ceny Łączna punktacja przyznana Wykonawcy
1/14  

1.”GRUBCIO” S.C. K i D ŚWIĄTAŃSCY 33-100 Tarnów ul. Do Huty 37 A

 

 

 

 

98.88

 

98.88

2/14  

Catermed S.A. ul. Ks. Siemaszki 15 A 31-201 Kraków

 

 

98.16

 

 

 

98.16

 

3/14  

Spółdzielnia Socjalna „ Serce Pogórza „ Dzierżaniny 72

 

 

 

 

104,40

 

 

04,40

4/14  

Firma – Handlowo Usługowa Halina Nowak Stare Żukowice 129 D 33- 140 Lisia Góra –

 

 

139,20

 

139,20

 

 

  1. Oferta żadnego z wykonawców nie została odrzucona .
  2. Żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
  3. Umowa dotycząca przedmiotu postępowania zawarta zostanie po upływie 5 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zakliczynie