Rekrutacja do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zakliczyn”

gmina.png

Rekrutacja do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zakliczyn”

Gmina Zakliczyn ogłasza rekrutację uczestników do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zakliczyn”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Na realizację projektu gmina otrzymała z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotację w wysokości 1 423 021,83 zł. Zakończenie projektu planowane jest w październiku 2015 roku.

 

Cele ogólne projektu to:
1. Umożliwienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.
2. Nabycie i rozwój umiejętności aktywnego wykorzystywania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawne.
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
4. Zwiększenie dostępności do rynku pracy oraz edukacji ww. grup mieszkańców Gminy Zakliczyn zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Realizacja celów ogólnych będzie możliwa poprzez osiągnięcie celów szczegółowych:
1. Wyposażenie 70 gospodarstw domowych o trudnej sytuacji materialnej lub posiadających niepełnosprawnych członków oraz 3 świetlic wiejskich (Słona, Wesołów, Wola Stróska) i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakliczynie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie (ogółem 100 zestawów komputerowych).
2. Zainstalowanie łącza i pokrycie kosztów dostępu do Internetu uprawnionym 70 gospodarstwom domowym oraz w 3 świetlicach wiejskich i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakliczynie.
3. Przeszkolenie 70 osób niepełnosprawnych, bądź o trudnej sytuacji materialnej w zakresie obsługi oraz wykorzystania komputera i Internetu do załatwiania spraw codziennych i rozwoju społeczno-zawodowego.
4. Przeszkolenie 60 uczniów z najuboższych rodzin w zakresie obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu w nauce i poszerzaniu zainteresowań.
5. Przeszkolenie 30 osób z grupy wiekowej 50+ o trudnej sytuacji materialnej w zakresie obsługi oraz wykorzystania komputera i Internetu do załatwiania spraw codziennych i aktywizacji społeczno-zawodowej.

Ważnym wymiernym rezultatem projektu będzie także budowa w Gminie Zakliczyn infrastruktury teletechnicznej umożliwiającej przyłączenie uprawnionych gospodarstw domowych do Internetu i instalacja dostępu do Internetu.

Dokumentację rekrutacyjną należy składać w terminie od 5 września 2014 r. do 17 października 2014 r. Udział w projekcie jest bezpłatny.

„Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie” oraz wzory druków związanych z dokumentacją rekrutacyjną dostępne będą:

  1. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 15 (parter, pok. nr 1),
  2. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, Rynek 32 (I piętro, pok. nr 8 – sekretariat),
  3. do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zakliczynie (www.zakliczyn.pl) oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie (www.gopszakliczyn.pl).

Dodatkowe informacje dotyczące dokumentacji rekrutacyjnej oraz sposobu jej wypełnienia można uzyskać osobiście lub pod nr tel. 14 6652275 w. 15 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie), 14 6326470 (Urząd Miejski w Zakliczynie) w dniach i godzinach pracy instytucji.

                                                                                                                                                                                                                                                                       Dodano dnia 05.09.2014 r.

pdf.pngpdf.pngpdf.pngpdf.pngpdf.pngpdf.png