Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie DPS

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie DPS

pt. „ Wspieranie prowadzenia domu pomocy społecznej

dla osób somatycznie chorych w roku 2016

 

Zgodnie z art.11 ust. 3, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.)  informujemy, że został dokonany wybór oferty złożonej przez Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II z siedzibą w Zakliczynie ul. Grabina 11.

Wysokość przyznanych środków publicznych w okresie od 01.01.2016 r.  do 31.12.2016 r.  wynosi 318 925 zł.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 14 cyt. ustawy.

Wyboru oferty dokonano, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie w realizacji tego typu zadań, a także deklarowaną przez oferenta jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których uprawniony ma realizować zadanie.

 

 

Kierownik GOPS

Zuzanna Filipska