Zakończono przetarg na zorganizowanie trzydniowego wyjazdu integracyjno – edukacyjnego

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie
ul. Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn
zamieszcza:

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie.:

” Zorganizowanie trzydniowego wyjazdu integracyjno – edukacyjnego do Zakopanego dla uczestników projektu i ich dzieci w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Zakliczynie – działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian.) – informuje o:

I. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Nazwa (firma) Wykonawcy:

Adrian Janas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SCDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Cena oferty brutto wynosi: 14.390,00 – zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt  zł )

Uzasadnienie wyboru oferty:
Jest to najkorzystniejsza oferta spośród złożonych w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na najkorzystniejszy bilans ceny– art.91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oceny dokonano w oparciu o kryterium cena- oferta uzyskała 100 punktów

II. WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców oraz ilość zdobytych punktów:

1.         Centrum Usług Profesja Sp. z o.o., 05-230 Kobyłka, ul. Królewska 1b, oferta zdobyła 54,33 punkty

2.         A1 Polska Jacek Łukowski, ul. St. Żeromskiego 60/73, 50-312 Wrocław
oferta zdobyła 47,76 punktów

3.         Centrum Szkoleń i Rekreacji Caterina S.C. K. Jaszewska, P. Piotrowski, ul. Moniuszki 6/3, 58-100 Świdnica, oferta zdobyła 49,70 punktów

4.         Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, u. Bronowicka 73, 30-091 Kraków, ferta zdobyła 48,15 punktów

5.         SCDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ferta zdobyła 100 punktów

Umowa na wykonanie przedmiotowego zadania może być  zawarta zgodnie z art. 94 ust 1

pkt.2)  nie wcześniej niż 18.08.2011 r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej