ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 14 000 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 14 000 EURO

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zmian.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących: profilaktycznych badań lekarskich w ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej dla 18 uczestników projektu „Czas na aktywność w Zakliczynie”.

 

  1. Zamawiający

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie

ul. Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn

www.gopszakliczyn.pl

 

  1. Przedmiot zamówienia

 

1.         Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich dla 18 uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność w Zakliczynie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postaci rodzaju badań dla 18 osób zawiera „Wzór oferty” stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

2.         W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 – 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych

 

  1. Termin realizacji

 

Między 1 października, a 30 października 2011 roku.

 

  1. Kryterium oceny ofert jest – 100% cena

 

  1. Inne istotne warunki zamówienia

 

1)   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2)         Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem Oferty ponosi Wykonawca.

3)         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

  1. Sposób przygotowania oferty

 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną a wszystkie załączniki do oferty parafowane i ponumerowane. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „oferta: profilaktyczne badania lekarskie projektu „Czas na aktywność w Zakliczynie”.

 

  1. Miejsce i termin składania oferty

 

Ofertę złożyć należy w siedzibie Zamawiającego do dnia 26 września 2011 r. do godz. 10.00

Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ofertę złożyć można osobiście lub pocztą u Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zakliczynie, ul. Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn.

pdf.png

Wzór oferty