OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 112943-2013 z dnia 2013-06-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Zakliczyn
I. Przedmiotem zamówienia jest zadanie o nazwie: Kursy zawodowe – Aktywna Integracja w ramach projektu pn. Czas na aktywność w Zakliczynie cz. II. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego….
Termin składania ofert: 2013-06-21

Zakliczyn: Kursy zawodowe – Aktywna Integracja w ramach projektu pn. Czas na aktywność w Zakliczynie cz. II Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 268062 – 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112943 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie, tel. 14 632 64 52, faks 14 632 64 52.
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy zawodowe – Aktywna Integracja w ramach projektu pn. Czas na aktywność w Zakliczynie cz. II Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest zadanie o nazwie: Kursy zawodowe – Aktywna Integracja w ramach projektu pn. Czas na aktywność w Zakliczynie cz. II. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1.Przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie Operator koparki – ładowarki, wraz z potrzebnymi egzaminami dla jednego klienta Zamawiającego, który został zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie pn. Czas na aktywność w Zakliczynie, zwanego dalej Projektem, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie Operator koparki – ładowarki, dla 1 Uczestnika Projektu. Przewidywana liczba godzin szkoleniowych dla Uczestnika Projektu szkolenia wynosi: min 125 godzin zegarowych, w tym zajęcia praktyczne i teoretyczne. Jedna godzina zegarowa zajęć praktycznych szkolenia liczy 60 minut, a jedna godzina zegarowa zajęć teoretycznych szkolenia liczy 45 minut zajęć i 15 minut przerwy. Długość przerw może być ustalana elastycznie. Program szkolenia musi być zgodny z programem szkoleń zatwierdzonym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. z 2001 roku nr 118, poz. 1263) i powinien obejmować: zajęcia teoretyczno – zawodowe dotyczące zagadnień z zakresu: a)dokumentacji technicznej maszyn roboczych; b)bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych; c)technologii wykonywania robót ziemnych; d)użytkowania i obsługi maszyn roboczych. Zamawiający wymaga dla zapewnienia wymaganego poziomu szkolenia, aby osoba/osoby prowadząca/prowadzące zajęcia teoretyczno – zawodowe spełniała/spełniały następujące warunki: a)Posiadała/posiadały wykształcenie wyższe techniczne; b)Prowadziła/prowadziły co najmniej 5 szkoleń o tożsamej tematyce. Zamawiający wymaga, aby liczba instruktorów odpowiadała liczbie maszyn przeznaczonych do realizacji zajęć praktycznych. Wykonawca powinien gwarantować uczestnikowi szkolenia solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno – praktyczne do egzaminu państwowego i do wykonywania pracy w zawodzie operatora koparko – ładowarki.. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu programem i harmonogramem szkolenia oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 17.02.2012 r., poz. 186). Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić egzamin przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Koszt ponownego egzaminu ponosi uczestnik kursu. Szkolenie winno zakończyć się wydaniem przez Wykonawcę dla uczestnika kursu: a)zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193 z późń. zm.). W/w zaświadczenie powinno zawierać: a.numer z rejestru, b.imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer c.dokumentu stwierdzającego tożsamość i adres zamieszkania tej osoby, d.nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, e.formę i nazwę szkolenia, f.okres trwania szkolenia, g.miejsce i datę wydania zaświadczenia, h.tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, i.podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. b)świadectwa pozytywnego wyniku sprawdzianu na uprawnienia operatora koparko – ładowarki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). c)książki operatora maszyn roboczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu programem i harmonogramem szkolenia oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 17.02.2012 r., poz. 186). W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania egzaminu wewnętrznego ze zdobytej wiedzy oraz wydania dokumentu stwierdzającego ukończenie szkolenia. Uczestnicy szkolenia winni otrzymać: Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 186). 2.Przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie Kurs spawania metodą MIG wraz z niezbędnymi egzaminami dla jednego klienta Zamawiającego, który został zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie pn.Czas na aktywność w Zakliczynie cz. II zwanego dalej Projektem, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie 1 kursu zawodowego w zakresie Spawanie metodą MIG dla 1 Uczestnika Projektu. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności spawalniczych przez uczestnika kursu, zapoznanie uczestnika kursu z budową typowych urządzeń, poznanie aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w Polsce, przygotowanie uczestników do egzaminu końcowego według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa. Przewidywana liczba godzin szkoleniowych dla Uczestnika Projektu szkolenia wynosi: min. 125 godzin zegarowych w tym zajęcia praktyczne i teoretyczne. Jedna godzina zegarowa zajęć praktycznych szkolenia liczy 60 minut, a jedna godzina zegarowa zajęć teoretycznych szkolenia liczy 45 minut zajęć i 15 minut przerwy. Długość przerw może być ustalana elastycznie. Zamawiający wymaga dla zapewnienia wymaganego poziomu szkolenia, aby osoba/osoby prowadząca/prowadzące zajęcia teoretyczno – zawodowe spełniała/spełniały następujące warunki: c)Posiadała/posiadały wykształcenie wyższe techniczne; d)Prowadziła/prowadziły co najmniej 5 szkoleń o tożsamej tematyce. Wykonawca powinien gwarantować uczestnikowi szkolenia solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno – praktyczne do egzaminu państwowego i do wykonywania pracy w zawodzie spawacz metodą MIG. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu programem i harmonogramem szkolenia oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 17.02.2012 r., poz. 186). W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania egzaminu wewnętrznego ze zdobytej wiedzy oraz wydania dokumentu stwierdzającego ukończenie szkolenia. Uczestnicy szkolenia winni otrzymać: Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 186). W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i sfinansowania przystąpienia uczestnika kursu do egzaminu państwowego jeżeli jest wymagany do uzyskania kwalifikacji (przynajmniej jedno podejście każdego uczestnika kursu). 3.Przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi egzaminami dla klientów Zamawiającego, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie pn. Czas na aktywność w Zakliczynie, zwanego dalej Projektem, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie 1 kursu zawodowego w zakresie Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, dla 16 Uczestników Projektu. Przewidywana liczba godzin szkoleniowych dla Uczestników Projektu szkolenia wynosi: min. 90 godzin zegarowych, w tym zarówno zajęcia praktyczne jak i teoretyczne. Jedna godzina zegarowa zajęć praktycznych szkolenia liczy 60 minut, a jedna godzina zegarowa zajęć teoretycznych szkolenia liczy 45 minut zajęć i 15 minut przerwy. Długość przerw może być ustalana elastycznie. Podstawowy zakres przedmiotowy szkolenia dla opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych powinien zawierać: a)wiedza z zakresu żywienia osób starszych, b)wiedza z zakresu higieny i pielęgnacji osoby starszej, c)wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, d)kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, e)pierwsza pomoc przedlekarska, f)wiedza z zakresu wartości etycznych, niezbędnych w pracy z człowiekiem starszym, g)motywowanie do aktywności, h)asystowanie w codziennych czynnościach życiowych, i)dbałość o higienę i wygląd, j)organizowanie i spędzanie wolnego czasu, k)pomoc w przemieszczaniu, l)pomoc w przygotowaniu i spożywaniu posiłków, m)pomoc w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach (poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne), n)pokazy i ćwiczenia podstawowych czynności pielęgnacyjnych, o)zajęcia praktyczne. Zamawiający wymaga dla zapewnienia wymaganego poziomu szkolenia, aby osoba/osoby prowadząca/prowadzące zajęcia teoretyczno – zawodowe spełniała/spełniały następujące warunki: a)wykształcenie wyższe z zakresu medycyny (wykwalifikowana kadra pielęgniarsko- lekarska), czyli osoby posiadające doświadczenie dydaktyczne i zawodowe związane z tematyką szkolenia. b)wiedza i doświadczenie z zakresu geriatrii, rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, c)bardzo dobre kontakty interpersonalne oraz wysoka kultura osobista. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu programem i harmonogramem szkolenia oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 17.02.2012 r., poz. 186). W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania egzaminu wewnętrznego ze zdobytej wiedzy oraz wydania dokumentu stwierdzającego ukończenie szkolenia. Uczestnicy szkolenia winni otrzymać: Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 186). W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i sfinansowania przystąpienie uczestnika kursu do egzaminu państwowego jeżeli jest wymagany do uzyskania kwalifikacji (przynajmniej jedno podejście każdego uczestnika kursu). 4.Przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie Obsługa kasy fiskalnej wraz z niezbędnymi egzaminami dla klientów Zamawiającego, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie pn. Czas na aktywność w Zakliczynie, zwanego dalej Projektem, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie 1 kursu zawodowego w zakresie Obsługa kasy fiskalnej, dla 12 Uczestników Projektu. Przewidywana liczba godzin szkoleniowych dla Uczestników Projektu szkolenia wynosi: min. 30 godzin zegarowych w tym zarówno zajęcia praktyczne jak i teoretyczne. Jedna godzina zegarowa zajęć praktycznych szkolenia liczy 60 minut, a jedna godzina zegarowa zajęć teoretycznych szkolenia liczy 45 minut zajęć i 15 minut przerwy. Długość przerw może być ustalana elastycznie. Program szkolenia powinien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń dla zawodu kasjer handlowy (kod zawodu: 523002) dostępne w bazach danych Ministra Pracy i Polityki Społecznej znajdujące się na stronie www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl, oraz być zgodny z § 75 ust. 4 Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193 z późn. zm.). Zakres tematyczny powinien zapewnić w szczególności nabycie wiedzy w zakresie: a)budowa i obsługa kasy fiskalnej, b)wystawiania faktur i rachunków, c)sprzedaż towarów na kasie, d)drukowanie raportów kasowych, e)zasady przechowywania i magazynowania towarów, f)zasady BHP w obiekcie handlowym. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu programem i harmonogramem szkolenia oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 17.02.2012 r., poz. 186). W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania egzaminu wewnętrznego ze zdobytej wiedzy oraz wydania dokumentu stwierdzającego ukończenie szkolenia. Uczestnicy szkolenia winni otrzymać: Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 186). W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i sfinansowania przystąpienie uczestnika kursu do egzaminu państwowego jeżeli jest wymagany do uzyskania kwalifikacji (przynajmniej jedno podejście każdego uczestnika kursu). II. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursów zawodowych w terminie od dnia podpisania umowy do 16 grudnia 2013 roku. III. Zajęcia zarówno praktyczne jak i teoretyczne organizowane w ramach kursów będących przedmiotem zamówienia muszą być zrealizowane na terenie Gminy Zakliczyn. Miejsce realizacji kursów Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. Zajęcia praktyczne mają się odbywać w odpowiednio do tego przygotowanych i wyposażonych zgodnie z tematem szkolenia pomieszczeniach. Zajęcia teoretyczne mają odbywać się w profesjonalnie przygotowanych salach, z wyposażeniem multimedialnym, w tym: aparaturę audiowizualną, kserokopiarkę, rzutnik pisma, tablicę flipchart, tablica naścienna lub tablica informacyjna (foliowo-magnetyczna), biurka i krzesła. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny odbywać się oddzielnie. Wykonawca podczas szkolenia zapewni prawidłowe warunki pracy zgodnie z przepisami BHP i p. poż. Zajęcia muszą odbywać się od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 8:00 a 18:00. Pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia z uczestnikami muszą być oznaczone logotypami POKL, EFS oraz informacją o realizowanym projekcie. IV. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników kursów będących przedmiotem zamówienia od następstw nieszczęśliwych wypadków za pełny okres trwania kursu, powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. Obowiązek ubezpieczenia dotyczy uczestników, którym nie przysługuje stypendium szkoleniowe oraz osób posiadających prawo do stypendium, którzy w trakcie szkolenia podjęli zatrudnienie, inną prace zarobkową lub działalność gospodarczą i kontynuują szkolenie. V. Wykonawcę zobowiązany jest dla uczestników kursów będących przedmiotem zamówienia zorganizować i sfinansować badania lekarskie (jeżeli jest wymagane przed odbyciem kursu) przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Badania lekarskie muszą być przeprowadzone przed rozpoczęciem kursów przez lekarza medycyny pracy. Badania mają na celu stwierdzenie zdolności do odbycia kursu oraz podjęcia zatrudnienia zgodnego z kierunkiem odbytego kursu. VI. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienie uczestnikom kursów będących przedmiotem zamówienia, transportu na miejsce realizacji kursów jeśli będą się one odbywać w odległości większej niż 1000 m od siedziby Zamawiającego, autobusem klimatyzowanym, posiadającym aktualny przegląd techniczny, lub też do zwrotu Uczestnikowi kursu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce realizacji kursu. Zastrzeżeniem jest to, iż czas dojazdu i powrotu uczestników kursów z siedziby Zamawiającego do miejsca i z miejsca kursów, w którym odbywać się będą zajęcia nie może przekraczać łącznie 2 godzin dziennie. VII. Wykonawca w trakcie kursów powinien zapewnić uczestnikom usługę cateringową w postaci drożdżówek (różne smaki) po 2 sztuki na Uczestnika kursu, ciastka kruche, kawa, herbata, napoje zimne (soki owocowe, woda mineralna gazowana i niegazowana), cukier, śmietanka w proszku, kubki jednorazowe, talerzyki jednorazowe, serwetki, łyżeczki jednorazowe, paluszki słone, ciastka kruche. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia bezpłatne zaplecze socjalne w ilości zaspokajającej potrzeby uczestników kursów. VIII. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć na własność każdego Uczestnika Projektu w trakcie kursów w materiałów dydaktycznych zgodnych z tematem kursów (podręcznik lub inne niezbędne materiały dydaktyczne), materiały piśmiennicze (długopis, notatnik), jak również do przekazania jednego kompletu materiałów dydaktycznych (do zajęć teoretycznych) dla Zamawiającego (jeżeli zachodzi taka konieczność, Wykonawca wlicza w cenę warsztatów koszt przeznaczonego dla Zamawiającego zestawu materiałów dydaktycznych). Komplet materiałów dydaktycznych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Materiały powinny być oznaczone logo POKL i przekazane Uczestnikom Projektu za potwierdzeniem odbioru. Oznakowanie materiałów powinno być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Z zajęć praktycznych i teoretycznych w ramach kursów Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do ostatniego dnia miesiąca w którym miały miejsce listę obecności. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć każdego Uczestnika Projektu w trakcie kursów, w odzież ochronną jeśli jest wymagana do wzięcia udziału w kursie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom kursów dokładny rozkład zajęć odpowiadający harmonogramowi kursów z podanymi tematami wynikającymi z programu kursów, który będzie wydany każdemu uczestnikowi w dniu rozpoczęcia kursu. IX. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczanie w dokumentacji zamówienia informacji o udziale Unii Europejskiej a także oznakowania miejsca realizacji zamówienia, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.7.2006) oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 371/1 z 27.12.2006) i wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. X. Wykonawca w razie konieczności zobowiązany będzie do sfinansowania kosztów opieki nad osobami zależnymi od Uczestników Projektu zarówno w trakcie trwania kursów. XI. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji: a) imienna lista obecności uczestników kursów zarówno zajęć praktycznych jak i teoretycznych; b) dziennik zajęć zarówno praktycznych jak i teoretycznych przeprowadzonych w ramach kursów zawierający, wymiar godzin i rodzaj przeprowadzonych zajęć dla każdego uczestnika; XII. Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za wykonanie zamówienia zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o: a) nie zgłoszeniu się uczestników na zajęcia praktyczne jak i teoretyczne przeprowadzonych w ramach kursów; b) przerwaniu udziału w kursach lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności Uczestnika Projektu, c) innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację umowy. XIII. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od dnia zakończenia realizacji zamówienia, następujących dokumentów: a) oryginału imiennego wykazu osób, które ukończyły udział w kursach; b) oryginału imiennego wykazu osób, które nie ukończyły udziału w kursach; c) kserokopii dziennika zajęć poświadczonej za zgodność z oryginałem; d) kserokopii list obecności poświadczonych za zgodność z oryginałem; e) oryginału kosztorysu powykonawczego; f) innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia zamówienia. XIV. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny merytorycznej i technicznej ich przebiegu, m.in. na podstawie formularza ankiety oceniającej, jak również przedstawienia jej wyników Zamawiającemu. Zleceniobiorca ma obowiązek opracować projekt ankiety i dostarczyć go do siedziby Zamawiającego nie później niż 5 dni przed datą jej przeprowadzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do w/w formularza, który może podlegać modyfikacjom, zgodnie z uwagami Zamawiającego. XV. Wykonawca przed rozpoczęciem zajęć, zobowiązany będzie do zapoznania jego uczestników ze szczególnym programem poprzez przekazanie im harmonogramu realizowanych zajęć. XVI. Po zakończeniu zajęć, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie zajęć. Dokument musi posiadać stosowne oznakowanie. XVII. Wykonawca nie może pobierać od Uczestników Projektu jakichkolwiek środków pieniężnych. XVIII Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy winien przedstawić proponowany przez niego harmonogram i ramowy program kursów będących przedmiotem zamówienia, który podlegać będzie uzgodnieniu z GOPS Zakliczyn.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń, mgr Adrian Janas, św. Brata Alberta Chmielowskiego, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34970,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 13126,00
  • Oferta z najniższą ceną: 13126,00 / Oferta z najwyższą ceną: 26375,00
  • Waluta: PLN.