OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 100744-2013 z dnia 2013-03-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Zakliczyn
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1.Opracowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla klientów Zamawiającego, którzy zostali zakwalifikowani do…
Termin składania ofert: 2013-03-22

Zakliczyn: Poradnictwo psychologiczne i zawodowe – Aktywna Integracja w ramach projektu pn. Czas na aktywność w Zakliczynie cz. I. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 268052 – 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 100744 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie, tel. 14 632 64 52, faks 14 632 64 52.
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poradnictwo psychologiczne i zawodowe – Aktywna Integracja w ramach projektu pn. Czas na aktywność w Zakliczynie cz. I. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1.Opracowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla klientów Zamawiającego, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie pn. Czas na aktywność w Zakliczynie, zwanego dalej Projektem, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Indywidualne Plany Działania powinny zostać opracowane przez zespół składający się z: psychologa posiadającego wykształcenie wyższe psychologiczne potwierdzone dyplomem ukończenia studiów psychologicznych oraz przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe i doradcy zawodowego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie oraz spełniającego jeden z warunków jakimi są wykształcenie o kierunku doradztwo zawodowe, lub/i studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego lub/i licencja doradcy zawodowego oraz przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe IPD w części opracowanej przez psychologa powinien stanowić pomoc świadczoną uczestnikowi Projektu, w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu lub zaplanowana aktywność w kierunku zmiany sytuacji społecznej, przy wykorzystaniu Instrumentów Aktywnej Integracji zgodnie z zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W dokumencie tym powinny być zawarte cele jakie osiągnąć pragnie uczestnik Projektu i alternatywy, działania oraz terminy ich realizacji. IPD w części opracowanej przez doradcę zawodowego stanowić ma pomoc świadczoną klientowi w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego, ma być zaplanowaną aktywnością uczestnika Projektu w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia. Etap tworzenia IPD obejmować ma proces doradczy, w wyniku którego nastąpi: identyfikacja oczekiwań uczestnika Projektu i wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczenie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestnika Projektu. Doradca zawodowy na rzecz uczestnika Projektu na świadczyć dworactwo personalne, poradnictwo zawodowe. IPD sporządzone powinny zostać przez osoby przygotowane do rozwiązywania problemów klienta poprzez identyfikacje tych problemów i trudności, diagnozowanie potrzeb społecznych, a także ocenę doradcza i wspieranie w zakresie podejmowania przez niego konkretnych, realistycznych działań. IPD powinny być oparte o wspólną pracę psychologa, doradcy zawodowego i klienta, udokumentowaną w formie pisemnej. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie 60 Indywidualnych Planów Działania dla 60 uczestników Projektu, w tym: w roku 2013 – 30 IPD, w roku 2014 – 30 IPD, Uczestnikami projektu dla których należy sporządzić IPD są osoby w wieku aktywności zawodowej i są to osoby zarówno bezrobotne, nieaktywne zawodowo jak i osoby zatrudnione w rolnictwie. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie gminy Zakliczyn. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego Indywidualnych Planów Działania, w następujących okresach: w roku 2013 – w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, w rok 2014 – od 03 marca 2014r. do 01 kwietnia 2014r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany powyższych terminów w zależności od terminu zakończenia procesu rekrutacji uczestników Projektu w danym roku kalendarzowym. Zleceniobiorca ma obowiązek opracować projekt formularza Indywidualnego Planu Działania i dostarczyć go do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do w/w formularza, który może podlegać modyfikacjom, zgodnie z uwagami Zamawiającego. Miejsce sporządzenia IPD – gmina Zakliczyn. 2.Warsztaty grupowe z psychologiem w formie treningu kompetencji społecznych i wychowawczych których celem jest ogólna poprawa i wzmocnienie sprawności psychicznej uczestników Projektu. Psycholog posiadać powinien wykształcenie wyższe psychologiczne potwierdzone dyplomem ukończenia studiów psychologicznych oraz przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. Spotkania z psychologiem winny obejmować w szczególności nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych, likwidacji barier w komunikacji, interpersonalnej, doskonalenie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, określenie norm i zasad współżycia w rodzinie i jej otoczeniu, umacnianie więzi i budowanie właściwych relacji w kontekście rodziny i jej otoczenia. Trening redukcji frustracji, planowanie własnego rozwoju w kontekście zachowania właściwej funkcji w rodzinie. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 40 godzin grupowych warsztatów z psychologiem dla 60 uczestników Projektu, w tym: w roku 2013 – 20 godzin grupowych warsztatów z psychologiem dla 30 uczestników projektu, tj. 4 spotkania po 5 godzin, w roku 2014 – 20 godzin grupowych warsztatów z psychologiem dla 30 uczestników projektu, tj. 4 spotkania po 5 godzin. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 40 godzin grupowych warsztatów z psychologiem, gdzie 1 godzina = 45 min. Uczestnikami projektu są osoby w wieku aktywności zawodowej i są to osoby zarówno bezrobotne, nieaktywne zawodowo jak i osoby zatrudnione w rolnictwie. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie gminy Zakliczyn. Przedmiot zamówienia obejmuje grupowe warsztaty z psychologiem dla uczestników Projektu, w następujących okresach: w roku 2013 – od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2013 r. w roku 2014 – od 04 kwietnia 2014 r. do 30 listopada 2014 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany powyższych terminów w zależności od terminu zakończenia procesu rekrutacji uczestników projektu w danym roku kalendarzowym oraz sporządzenia Indywidualnych Planów Działania. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie zastrzega, iż podana powyżej liczba godzin jest wartością szacunkową i liczba godzin ostatecznie zamawianych będzie uzależniona od rzeczywistego zapotrzebowania przez uczestników projektu, przez co rozumieć należy, że może ona być zmniejszona, a zapłacie podlegać będą świadczenia realnie wykonane. Zmniejszenie liczby godzin nie będzie powodować po stronie Zleceniobiorcy jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Miejsce przeprowadzenia grupowych warsztatów z psychologiem – gmina Zakliczyn. Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym, których celem jest poznanie oczekiwań uczestników Projektu wobec przyszłej sytuacji zawodowej oraz możliwości i predyspozycji, a także wzbudzenie motywacji do pełnego uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności umożliwiających powrót do życia społecznego w tym na rynku pracy i aktywizacji zawodowej. Zajęcia z doradcą winny objąć między innymi umiejętności autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku, umiejętność przemawiania i wystąpień publicznych, umiejętność radzenia sobie ze stresem i pozytywnego wykorzystywania kryzysów, świadomość własnych zasobów i umiejętności. Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym mają mieć formę dworactwa personalnego, poradnictwa zawodowego. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 20 godzin grupowych warsztatów z doradcą zawodowym dla 60 uczestników Projektu, w tym: w roku 2013 – 10 godzin grupowych warsztatów z doradcą zawodowym dla 30 uczestników projektu, tj. 2 spotkania po 5 godzin, w roku 2014 – 10 godzin grupowych warsztatów z doradcą zawodowym dla 30 uczestników projektu, tj. 2 spotkania po 5 godzin. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 20 godzin grupowych warsztatów z doradcą zawodowym, gdzie 1 godzina = 45 min. Uczestnikami projektu są osoby w wieku aktywności zawodowej i są to osoby zarówno bezrobotne, nieaktywne zawodowo jak i osoby zatrudnione w rolnictwie. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie gminy Zakliczyn. Przedmiot zamówienia obejmuje grupowe warsztaty z doradcą zawodowym dla uczestników Projektu, w następujących okresach: w roku 2013 – od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2013 r. w roku 2014 – od 02 kwietnia 2014 r. do 30 listopada 2014 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany powyższych terminów w zależności od terminu zakończenia procesu rekrutacji uczestników projektu w danym roku kalendarzowym oraz sporządzenia Indywidualnych Planów Działania. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie zastrzega, iż podana powyżej liczba godzin jest wartością szacunkową i liczba godzin ostatecznie zamawianych będzie uzależniona od rzeczywistego zapotrzebowania przez uczestników projektu, przez co rozumieć należy, że może ona być zmniejszona, a zapłacie podlegać będą świadczenia realnie wykonane. Zmniejszenie liczby godzin nie będzie powodować po stronie Zleceniobiorcy jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Doradca zawodowy musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie oraz spełniać jeden z warunków jakimi są wykształcenie o kierunku doradztwo zawodowe, lub/i studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego lub/i licencja doradcy zawodowego oraz przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. Miejsce przeprowadzenia grupowych warsztatów z doradcą zawodowym – gmina Zakliczyn. II. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia IPD w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu, chyba że Uczestnik Projektu nie wyrazi na to zgody wtedy miejsce na spotkanie wyznacza Wykonawca. W tej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi Projektu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce spotkania ze specjalistą. Miejsce to Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. Ze spotkań ze specjalistami Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu listę obecności (z określeniem liczby godzin poświęconych na sporządzenie IPD, terminem ich przeprowadzenia. Zleceniobiorca ma obowiązek opracować projekt formularza listy obecności i dostarczyć go do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od podpisania umowy – Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do w/w formularza, który może podlegać modyfikacjom, zgodnie z uwagami Zamawiającego). Indywidualne Plany Działania Wykonawca musi dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zakończenia ich sporządzania. III. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia warsztatów grupowych z psychologiem i doradcą zawodowym w odpowiednio przystosowanej do tego sali, mogącej swobodnie pomieścić wszystkich Uczestników Projektu, wyposażonej w odpowiedni sprzęt, znajdującej się na terenie gminy Zakliczyn. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi Projektu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce realizacji grupowych warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym. Gdy zaistnieje taka konieczność Wykonawca zapewnia transport Uczestników Projektu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zadania i z powrotem, autobusem klimatyzowanym, posiadającym aktualny przegląd techniczny. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników warsztatów grupowych od następstw nieszczęśliwych wypadków. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania warsztatów oraz dowóz uczestników z miejsca zamieszkania na miejsce realizacji warsztatów oraz z miejsca realizacji warsztatów do miejsca zamieszkania. Miejsce realizacji warsztatów Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca w trakcie warsztatów grupowych z psychologiem i doradcą zawodowym powinien zapewnić uczestnikom usługę cateringową w postaci drożdżówek (różne smaki) po 2 sztuki na Uczestnika Projektu, kawa, herbata, napoje zimne (soki owocowe, woda mineralna gazowana i niegazowana), cukier, śmietanka w proszku, kubki jednorazowe, talerzyki jednorazowe, serwetki, łyżeczki jednorazowe, paluszki słone, ciastka kruche. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć każdego Uczestnika Projektu w trakcie warsztatów w materiały piśmiennicze (długopis, notatnik) oraz materiały dydaktyczne zgodnie z zakresem tematycznym zajęć, jak również do przekazania jednego kompletu materiałów dydaktycznych (do zajęć teoretycznych) dla Zamawiającego (jeżeli zachodzi taka konieczność, Wykonawca wlicza w cenę warsztatów koszt przeznaczonego dla Zamawiającego zestawu materiałów dydaktycznych). Komplet materiałów dydaktycznych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Materiały powinny być oznaczone logo POKL i przekazane Uczestnikom Projektu za potwierdzeniem odbioru. Oznakowanie materiałów powinno być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki – Warszawa, 4 luty 2009 r. Z grupowych warsztatów Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do ostatniego dnia miesiąca w którym miały miejsce listę obecności. IV. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczanie w dokumentacji zamówienia informacji o udziale Unii Europejskiej a także oznakowania miejsca realizacji zamówienia, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.7.2006) oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 371/1 z 27.12.2006) i wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. V. Wykonawca w razie konieczności zobowiązany będzie do sfinansowania kosztów opieki nad osobami zależnymi od Uczestników Projektu zarówno w trakcie sporządzania IPD jaki i warsztatów grupowych oraz kosztów dojazdu Uczestników Projektu na miejsce realizacji Projektu. VI. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji: imienna lista obecności uczestników grupowych warsztatów, spotkań indywidualnych, ćwiczeń; dziennik grupowych warsztatów, spotkań indywidualnych, ćwiczeń zawierający, wymiar godzin i rodzaj przeprowadzonych zajęć dla każdego uczestnika; VII. Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za wykonanie zamówienia zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o: nie zgłoszeniu się uczestników na grupowe warsztaty, spotkania indywidualne, ćwiczenia; przerwaniu grupowych warsztatów, indywidualnych spotkań, ćwiczeń lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności Uczestnika Projektu, innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację umowy. VIII. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od dnia zakończenia realizacji zamówienia, następujących dokumentów: oryginału imiennego wykazu osób, które ukończyły udział w Projekcie; oryginału imiennego wykazu osób, które nie ukończyły udziału w Projekcie; kserokopii dziennika zajęć poświadczonej za zgodność z oryginałem; kserokopii list obecności poświadczonych za zgodność z oryginałem; oryginału kosztorysu powykonawczego; innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia zamówienia. IX. Wykonawca winien zapewnić Uczestnikom Projektu warunki do nauki w oparciu o zasady BHP X. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny merytorycznej i technicznej ich przebiegu, m.in. na podstawie formularza ankiety oceniającej, jak również przedstawienia jej wyników Zamawiającemu. Zleceniobiorca ma obowiązek opracować projekt ankiety i dostarczyć go do siedziby Zamawiającego nie później niż 5 dni przed datą jej przeprowadzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do w/w formularza, który może podlegać modyfikacjom, zgodnie z uwagami Zamawiającego. XI. Wykonawca przed rozpoczęciem zajęć, zobowiązany będzie do zapoznania jego uczestników ze szczególnym programem poprzez przekazanie im harmonogramu realizowanych zajęć. XII. Po zakończeniu zajęć, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie zajęć. Dokument musi posiadać stosowne oznakowanie. XIII. Wykonawca nie może pobierać od Uczestników Projektu jakichkolwiek środków pieniężnych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6, 85.31.23.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Czas na aktywność w Zakliczynie jest to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń, św. Brata Alberta Chmielowskiego, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 10060,00
  • Oferta z najniższą ceną: 10060,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36240,00
  • Waluta: PLN.