DOKUMENTY WYMAGANE DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO na okres zasiłkowy 2013/2014

DOKUMENTY WYMAGANE DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 na okres zasiłkowy 2013/2014

wnioski będą przyjmowane od 01.08.2013 r. do 30.09.2013 r.

 

 1. KSERO dowodu osobistego osoby ubiegającej się o świadczenie  funduszu alimentacyjnego; /bez dowodu wniosek nie zostanie przyjęty/                                                                                                                  

2.skrócony odpis aktu urodzenia dzieci  – ksero /bez aktów urodzeń wniosek nie zostanie przyjęty/

3.orzeczenie  niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

 1. zaświadczenie uczelni, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem   o umiarkowanym albo znacznym stopniu  niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;
 2. zaświadczenie ze szkoły średniej
 3. zaświadczenie z Urzędu Pracy – dotyczy bezrobotnych;
 4. zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium za rok 2012
 5. wpis do rejestracji działalności gospodarczej – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą;
 6. umowa o pracę – dotyczy osób, które podjęły pracę po roku kalendarzowym poprzedzającym okres  zasiłkowy, czyli po 2012 plus zaświadczenie o dochodzie netto uzyskanym w drugim   miesiącu pracy
 7. ksero opłaconej składki KRUS – dot. osób ubezpieczonych w KRUS
 8. świadectwo pracy – dotyczy osób, które utraciły pracę;/ksero/

12.zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za dwa miesiące poprzedzające złożenie wniosku

 1. oświadczenie lub zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez pełnoletnich członków  rodziny za 2012 r.
 2.  zaświadczenie z ZUS lub zakładu pracy o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej za 2012 r.
 3. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej  w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni  lub oświadczenie  albo ksero  nakazu  płatniczego za 2012 wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 4. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego alimenty

17.w przypadku osób pełnoletnich uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych wniosek o wypłatę świadczeń składa osoba pełnoletnia

 1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego za miesiąc wrzesień 2013 r. Podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w przypadku osób, które ukończyły 18 lat i nie kontynuują nauki w szkole średniej lub wyższej/z wyjątkiem osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności/

 

Dodała K. Ł.,