ŚWIADCZENIA RODZINNE – WYMAGANE DOKUMENTY okres zasiłkowy 2016/2017

ŚWIADCZENIA RODZINNE – WYMAGANE DOKUMENTY okres zasiłkowy 2016/2017

 

UWAGA ! Kwota przysługującego odliczenia wykazana w PIT/UZ za 2014 r. wliczana jest jako dochód przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne. W związku z tym, iż podatnicy otrzymali kwotę w 2015 r. należy wykazać ją w oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych za 2015 r. (wykazujemy tylko kwotę nadwyżki a nie ulgi na dzieci) oraz dostarczyć PIT /UZ za 2014 r. – do wglądu.

 

Do wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku rodzinnego należy dołączyć:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny (małżonków, rodziców dziecka, dzieci) w tym odpowiednio:
 • zaświadczenie komornika sądowego o stanie egzekucji za 2015 r. – dotyczy osób, które wszczęły egzekucję komorniczą ponieważ nie otrzymywały świadczeń alimentacyjnych na dzieci w pełnej wysokości.
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu z tytułu ryczałtu, karty podatkowej – za 2015 r
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w 2015 r. innego dochodu nieopodatkowanego
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego w 2015 r. gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy (ha przeliczeniowych) za 2015 r.
 • przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (zapłaconych w 2015 r.) na rzecz osób spoza rodziny
 • kartę pobytu- w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z art. 127 lub 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12.12.2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. 1650 z póżn zm.) lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją ‘dostęp do rynku pracy”
 • orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne (kserokopia oryginał do wglądu)- w celu przyśpieszenia procedury)
 • aktualne zaświadczenie szkolne (dotyczy dzieci po ukończeniu 18 r.ż) lub oświadczenie
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – oryginał do wglądu
 • kopię odpisu podlegającego wykonaniu wyroku sądu zasądzającego alimenty lub protokół ugody – oryginał do wglądu

W przypadku utraty dochodu z 2015 r.

 • dokument potwierdzający utratę dochodu ( np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o okresie zatrudnienia, decyzję ZUS) oraz wysokość utraconego dochodu. (kserokopię PIT-11 za 2015 r. – oryginał do wglądu lub inny dokument określający kwotę utraconego dochodu np. zaświadczenie)

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2015 lub po tym roku (2016), który jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane jest prawo do świadczenia

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w 2015 r. ( czyli kserokopię umowy o pracę, umowy-zlec oraz kserokopię pit 11 za 2015 r. – oryginały do wglądu),
 • dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto (np. podjęcia zatrudnienia) z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty przez członka rodziny (dotyczy uzyskania dochodu w roku 2016).

Do dodatku z tytułu urodzenia dziecka dołącza się:

 • zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety pod opieką lekarską – od 10 tygodnia ciąży.

Do dodatku do ZR z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku dołącza się:

 • zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o terminie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o okresie zatrudnienia i o co najmniej 6 miesięcznym pozostawaniu w stosunku pracy przed uzyskaniem prawa do na urlopu wychowawczego

Do dodatku do ZR z tyt. samotnego wychowywania dziecka:

 • kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców – oryginał do wglądu
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany (aktualny)

Do dodatku z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego:

 • zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole lub oświadczenie (dotyczy dzieci powyżej 16 roku życia)

Do dodatku do ZR z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 • aktualne zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie
 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.