OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko asystent rodziny   

 

 

1.Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać  następujące niezbędne wymagania:

1) posiadać  obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie  oraz doświadczenie zawodowe:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną  i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną  lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w ustawie o pieczy zastępczej i  udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną  albo

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną , a także udokumentowany co najmniej 3 –letni staż pracy z dziećmi i młodzieżą

3) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona lub ograniczona;

4) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

2.Wymagania dodatkowe:

 1. a) znajomość ustawy o pomocy społecznej,
 2. b) znajomość ustawy o pieczy zastępczej,
 3. c) umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 4. d) znajomość obsługi programów komputerowych,

 

3.Preferowane cechy osobowości kandydata:

 1. a) komunikatywność i otwartość ,
 2. b) kreatywność ,
 3. c) odporność na stres,
 4. d) umiejętność pracy w zespole,
 5. e) dokładność,
 6. f) odpowiedzialność,
 7. g) sumienność.

 

4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

a) opracowywanie i realizacja planu pracy z rodzina we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

e) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

f) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

g) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu utrzymaniu pracy zarobkowej;

h) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

i) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

j) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

k) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

l) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;

ł) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą o których mowa w  ustawie z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Wymagane dokumenty :

 1.  CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia
 4. oświadczenie o niekaralności ( własnoręcznie podpisane)
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz.926 Nr 153, poz.1271) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.)”( odręcznie podpisane)
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
 7. oświadczenie o następującej treści: ”Ja niżej podpisany/a oświadczam, że nie jestem i nie byłam pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona„
 8. oświadczenie o następującej treści: „Nie była skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe”

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ( 14 66 52 275 oraz 14 66 52 263) wew.11

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem  „ nabór na asystenta rodziny  „ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie , ulica Jacka Malczewskiego 15 w terminie do dnia 21 czerwca  2019 roku do godz. 14-tej

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej wwwgopszakliczyn.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie.

Oferty osób których zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

 

Informacje dodatkowe

 

– praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych ( po 16-tej) oraz w dni ustawowo wolne od pracy ( 160 godzin w miesiącu)

– praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji : kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, pracownika socjalnego.

– asystent rodziny prowadził będzie prace z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

–  asystent rodziny będzie w tym samym czasie prowadził  pracę z 10 rodzinami, w wyjątkowych sytuacjach liczba rodzin może wzrosnąć  jednak nie może przekroczyć 20.

 

 

Kierownik

Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Zuzanna Filipska

Attachments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.