Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zamówienia

Znak. GOPS /1/2019                                                                                                                                                                                                                  Zakliczyn, dnia 18.12 2019 r

                                                                            

Dotyczy : Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr: GOPS /1/2019 z dnia  02.12.2019 r .Dożywianie dzieci w szkołach  w gminie Zakliczyn w 2020 roku.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu  zamówienia

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r , poz. 1986 z póź .zm.) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie  zawiadamia o tym, że :

 

  1. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy :

Zajazd Małopolska – Krajewska Małgorzata

 

Uzasadnienie

Wybrana  oferta Wykonawcy:

Zajazd Małopolska – Krajewska Małgorzata

 

Spełniła wymogi przewidziane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym,   a także obowiązujących przepisach prawa oraz była najkorzystniejsza ze względu na kryterium cenowe.

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną im punktacją :

 

lp Wykonawca ( nazwa, siedziba i adres)  punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie kryterium ceny Łączna  kwota przyznana Wykonawcy
1/19  

1..Spółdzielnia Socjalna „ Serce Pogórza „ Dzierżaniny  72

 

 

 

 

 

 

134,61 %

 

147 420  zł.

2/19  

  1. Zajazd Małopolska – Krajewska Małgorzata

 

 

100 %

 

 

 

109 512 zł.

 

 

  1. Oferta odrzucona – brak
  2. Żaden  z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
  3. Umowa dotycząca przedmiotu postępowania zawarta zostanie  po upływie 5 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Kierownik GOPS

Zuzanna Filipska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.