Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy: koordynator usług mieszkalnictwa wspomaganego

Zakliczyn, dnia 29 września 2020 r

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOLECZNEJ W ZAKLICZYNIE

Stanowisko pracy – koordynator usług finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu.

Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17.

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy dokumenty aplikacyjne złożyły 2 kandydatki spełniające wymogi formalne.

Komisja w składzie:

– Zuzanna Filipska – Przewodnicząca

– Małgorzata Sowa – członek, sekretarz komisji

– Joanna Świderska Mróz- członek

Po dokonaniu analizy aplikacji złożonych przez kandydatów zgodnie z zarządzeniem nr GOPS /4/ 2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie z dnia 02.09.2020 r komisja rekrutacyjna wybrała następujących kandydatów:

Lp.

Imię i nazwisko

adres

Metoda naboru (rozmowa kwalifikacyjna, test)

 1

Urbańska Lidia

Czchów

2

Dagmara Kamińska

Kończyska

Rozmowa kwalifikacyjna

Uzasadnienie wyboru

Komisja dokonała wyboru na stanowisko koordynator usług – wybrano Panią Dagmarę Kamińską O wyborze zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, która potwierdziła dobrą znajomość zagadnień związanych z pomocą społeczną. Dagmara Kamińska spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku.

 

Protokół sporządził:                                                                        Protokół zatwierdził:

Sowa Małgorzata                                                                            Zuzanna Filipska

Podpis członków komisji

1) Filipska Zuzanna

2) Sowa Małgorzata

3) Świderska – Mróz Joanna

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W ZAKLICZYNIE

stanowisko: koordynator usług mieszkalnictwa wspomaganego”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko „koordynator usług mieszkalnictwa wspomaganego”” wybrana została Pani Dagmara Kamińska, zamieszkała w: Kończyska .

Uzasadnienie :

W wyniku ogłoszonego 01 września 2020 r naboru na stanowisko koordynator usług mieszkalnictwa wspomaganego” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, do dnia 25 września 2020 r wpłynęła 1 aplikacja. W dniu 28 września 2020 r Komisja Rekrutacyjna dokonała otwarcia dokumentów aplikacyjnych i oceny złożonych aplikacji pod względem spełnienia kryteriów podstawowych, zgodnie z ogłoszeniem o naborze. Do dalszego etapu rekrutacji przeszła 1 kandydatka :

lp.

imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

1.

Dagmara Kamińska

Kończyska

Zgodnie z regulaminem naboru, w celu wyłonienia najlepszego kandydata, wybrana została Pani Dagmara Kamińska, która posiada wszystkie niezbędne kwalifikacje na stanowisku koordynatora usług mieszkalnictwa wspomaganego i gwarantuje należyte wykonywanie obowiązków na stanowisku.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

Zuzanna Filipska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.