Nabór na stanowisko: pracownik socjalny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie

ogłasza nabór na stanowisko

Pracownik Socjalny

  1. Podstawa zatrudnienia: 1 etat, umowa o pracę.
  2. Wymagania niezbędne :
  3. 1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 lub art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876, ze zm.) ;tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

– posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

– ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

– do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. obywatelstwo polskie,

4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

5. nieposzlakowana opinia,

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,

7. prawo jazdy kat. B.

III. Wymagania dodatkowe:

– znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876, ze zm.);

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j., Dz. U. z 2020 r., poz. 821, ze zm.);

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.);

* Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.);

– umiejętność pracy socjalnej z osobą, rodziną, grupą społeczną, środowiskiem lokalnym,

– umiejętność współpracy w zespole,

– sumienność,

– dobra organizacja czasu pracy,

– terminowość,

– samodzielność,

– odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,

– umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej,

– dobra znajomość obsługi komputera i sprzętu biurowego – znajomość aplikacji Helios.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

– praca socjalna;

– dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

– udzielanie informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

– pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

– udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

– pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

– współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;

– inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

– współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Zakliczyn,

– sporządzanie obowiązujących sprawozdań i informacji;

– prowadzenie rejestru wniosków, prowadzenie ewidencji, statystyk i analiz.

V. Wymagane dokumenty:

1. życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, ze wskazaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania,

2. list motywacyjny,

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

6. kopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy jeżeli takie kandydat posiada,

7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

VI. Miejsce i termin składania ofert: Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie ul. Malczewskiego 15 do dnia 12 stycznia 2021 roku do godziny 12.00. Decyduje data doręczenia dokumentów.

Uwaga:

1. Oferty, które wpłyną do Ośrodka niekompletne nie będą rozpatrywane.

2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone po dniu 12.02.2021 roku, jeśli nie zostaną odebrane przez kandydata.

4. Na rozmowę zostaną zaproszone tylko osoby spełniające wymogi w ogłoszeniu.

5. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Zakliczynie zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

6. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

7. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

8. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 665-22-75 w.11 (8.00-14.00)

10. Nie przewiduje się zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

11. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12. Dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, z tym, że ocena obejmuje również zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.

13. Informacja o wynikach naboru zostanie przekazana telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14. Szczegółowe informacje dotyczące wykształcenia niezbędnego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. https://www.gov.pl/web/rodzina/pracownik-socjalny.

Attachments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.