Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z realizacją zadań publicznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) informuję:

  1. W związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników, wprowadzam w okresie od 24 stycznia do 28 lutego 2022 r. ograniczenia związane z realizacją zadań publicznych przez GOPS w Zakliczynie.
  2. W okresie, o którym mowa w pkt 1 załatwianie spraw bezpośrednio w budynku GOPS w Zakliczynie zostaje ograniczone wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
  3. Do zadań, o których mowa w pkt 2 zalicza się w szczególności sprawy z zakresu pomocy społecznej.
  4. Inne sprawy, poza wymienionymi w pkt 3, realizowane mogą być przez GOPS w Zakliczynie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
  5. Załatwianie spraw, o których mowa w pkt 4 będzie przebiegać co do zasady:

a) telefonicznie pod numerem telefonów: 14 6652275 – interesanci będą łączeni z pracownikiem merytorycznym,
b) poprzez pocztę e-mail: gops@zakliczyn.pl,
c) za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: Skład_ESP: GOPS_ZAKLICZYN,
d) poprzez przesłanie pisma drogą pocztową na adres Ośrodka.

  1. Bezpośrednie załatwianie spraw w GOPS w Zakliczynie odbywać się powinno przy zachowaniu maksimum środków ostrożności, takich jak: noszenie maseczek zasłaniających usta i nos oraz zachowanie bezpiecznej odległości (minimum 1,5 m) między pracownikiem ośrodka a interesantem.
  2. Każda osoba wchodząca do GOPS w Zakliczynie zobowiązana jest do dezynfekcji rąk środkami dostępnymi na parterze budynku.
  3. Każda osoba wchodząca do GOPS w Zakliczynie zobowiązana jest do stosowania się do poleceń pracownika ośrodka, w celu zapewnienia należytego porządku oraz stosowania określonych ograniczeń wynikających z przyjętego w niniejszej sprawie zarządzenia Kierownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.