Ważna informacja dla osób udzielających zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zgodnie z wytycznymi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w związku z wejściem w życie z dniem 15 kwietnia 2022r. ustawy z 8 kwietnia 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 830) zmieniony został, z mocą obowiązywania od dnia 24 lutego 2022r., zapis art. 13 ww. ustawy regulującego zasady wypłaty świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.

W związku z nowym brzmieniem tego przepisu „Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”.

Zatem, w zakresie przyznawania świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia istotne jest posiadanie informacji nt. daty przekroczenia granicy przez obywatela Ukrainy.

Świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022r. i nie dłużej niż 60 dni od zakwaterowania.

Świadczenie jest udzielane jednemu podmiotowi za nie więcej niż 60 dni (liczonych od pierwszego dnia w którym przyjęto pierwszego obywatela Ukrainy, niezależnie od dat przybycia kolejnych osób).

Ponadto z uwagi na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw , ustawy z 27 kwietnia 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wydłużeniu do 120 dni ulega okres, za który może być przyznane świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy .

Zgodnie z nowelizacją zmianie podlega również wniosek o świadczenie, w którym w karcie przyjęcia osoby do zakwaterowania niezbędne jest podanie numeru PESEL obywatela Ukrainy.

Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Rynek 15 (wejście  od Rynku lub ulicy Różanej) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.

Aktualne druki są do pobrania poniżej.

Attachments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.