Informacja o dodatku węglowym

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym z dnia 05 sierpnia 2022 roku informujemy, że jednorazowy dodatek w wysokości 3000 zł przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

 Zgodnie z przepisami, aby otrzymać dodatek węglowy, trzeba będzie złożyć wniosek o jego wypłatę do 30 listopada br. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpatrzenia. Wypłata nastąpi do 30 dni od daty złożenia wniosku. Dodatek będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego oprócz złożenia wniosku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, które będzie podlegać weryfikacji przez organ przyznający dodatek.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie będzie przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.             

Wnioski o dodatek węglowy, podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Rynek 15, I piętro pokój nr 3 lub za pomocą poczty oraz online (przez e-PUAP).

WAŻNE!!! Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zgłoszenia budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Brak takiego poświadczenia będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek o dodatek węglowy do pobrania znajduje się poniżej:

Attachments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.