Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych ogrzewających prądem

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, Urząd Miejski w Zakliczynie informuje, że gospodarstwa domowe, w których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną – w tym wykorzystujące pompy ciepła – będą mogły liczyć na specjalny dodatek elektryczny w wysokości 1000 zł. W przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5 MWh, dodatek elektryczny zostanie podwyższony do 1500 zł.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Warunkiem otrzymania dodatku elektrycznego oprócz złożenia wniosku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, które będzie podlegać weryfikacji przez organ przyznający dodatek.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku elektrycznego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku elektrycznego wymagają wydania decyzji.

Dodatek elektryczny NIE przysługuje:

– w przypadku gospodarstwa domowego, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy;

– osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692);

– gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);

– gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967).

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie, Rynek 32, pokój nr 8 lub drogą pocztową i elektroniczną (przez e-PUAP z podpisem elektronicznym).

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego – do pobrania

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.