Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 r. realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Zakliczyn. Realizacja programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

„Opieka Wytchnieniowa” edycja 2024 to program kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniami równoważnymi.

W 2024 roku Program będzie realizowany w dwóch formach:

 1. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  1. miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
  2. ośrodku wsparcia,
  3. domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej,
  4. domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne,
  5. centrum opiekuńczo mieszkalnym (w przypadku braku miejsc w punktach b-d),
  6. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu spełniającym kryteria dostępności.
 2. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
  1. miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
  2. mieszkaniu wspomaganym lub treningowym ( z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16 r.ż. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności),
  3. ośrodku wsparcia,
  4. rodzinnym domu pomocy,
  5. domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,
  6. domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne,
  7. placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej,
  8. centrum opiekuńczo mieszkalnym (w przypadku braku miejsc w punktach b-g)
  9. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu spełniającym kryteria dostępności.

Limit godzin i dób usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 osobę z niepełnosprawnością w 2024 r. wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz 14 dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Uczestnik, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usługi w ramach Programu.

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku przez Gminę Zakliczyn do właściwego Wojewody, deklarację osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 09.11.2023 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Rynek 15, tel. 14 6652275 w. 12.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.