Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych w sprawach związanych z zabezpieczeniem społecznym ( RODO)

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych w sprawach związanych z zabezpieczeniem społecznym ( RODO)

 

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) informujemy, że przysługuje Pani/u niżej określone prawa:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie ul. Jacka Malczewskiego 15 , 32- 840 Zakliczyn. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej; gops@zakliczyn.pl lub pod nr telefonu 14 66 52 275 w.16.

Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie pomocy społecznej w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Dane konieczne do rozpatrzenia danej sprawy są zbierane i wykonywane przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań administracyjnych zmierzających do wydania decyzji administracyjnych, w celu przyznania świadczeń , o które Państwo się ubiegają.

Powyższe dane będą przechowywane przez okres zgody z jednolitym rzeczowym wykazem akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe.

Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępnienia wynika z przepisów prawa.

Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną , techniczną, informatyczną GOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującymi sprzęt informatyczny zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych.

Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie GOPS, co należy rozumieć w ten sposób że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

Przysługuje Pani/u prawo  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów szczególnych w zakresie wsparcia , o które Państwo się ubiegają. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia danego wniosku.

 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienie dostępne są na stronie internetowej GOPS na poszczególnych podstronach w obszarze pomocy, o którą Państwo się ubiegają.

 

Inspektorem danych osobowych w GOPS jest Sabrina Kras z którym można się z kontaktować w następując y sposób;

Poczta : gops@zakliczyn.pl

Telefon : 14 66 52 275 w.16

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.