Odpowiedzi na pytania złożone w ramach zapytania ofertowego pod nazwą” „Oferta na dostawę opasek bezpieczeństwa i świadczenia całodobowej opieki na odległość w 2022 roku”

Pytanie 1: Czy Zamawiający wymaga aby opaski bezpieczeństwa posiadały rozwiązanie zabezpieczające przed przypadkowym naciśnięciem przycisku?

Odpowiedź: Posiadanie przez opaski bezpieczeństwa rozwiązania zabezpieczającego przed przypadkowym naciśnięciem przycisku nie jest bezwzględnym wymogiem lecz zaleceniem, którego spełnienie pozwoli na sprawniejsze i korzystniejsze dla usługodawcy realizowanie usługi objętej zamówieniem.

Pytanie 2: Czy w związku z tym, że Zamawiający nie określił minimalnej liczby usług, która jest wymagana jako warunek udziału w postępowaniu czy Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 10 usług w zakresie świadczenia usługi teleopieki przez okres co najmniej roku dla min. 40 osób łącznie (w systemie 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) lub wprowadzi dodatkową punktację za wykonanie wskazanych usług w ilości powyżej 10?


Odpowiedź: Dla spełnienia wymogu warunku zamówienia, o którym mowa w pkt 4 a) zapytania ofertowego wystarczające jest wykazanie wykonania przynajmniej jednej usługi teleopieki dla 40 osób przez okres co najmniej roku w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. W zapytaniu nie ma mowy o 10 usługach, lecz o jednej usłudze dla wskazanej liczby osób przez okres co najmniej jednego roku.

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych punktów za realizację większej liczby usług.

Pytanie 3: Wykonawca wnosi o zniesienie wymogu świadczenia usługi teleopieki przez okres co najmniej 1 roku wskazując, że wymóg ten jest sprzeczny z zasadą proporcjonalności, biorąc w szczególności pod uwagę, że okres realizacji zamówienia jest o połowę krótszy względem wymaganego okresu referencyjnego.


Odpowiedź: Zapytanie ofertowe nie jest realizowane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł. W ocenie Zamawiającego
brzmienie zapytania ofertowego w kontekście pkt 4 a) zapytania nie
narusza zasady proporcjonalności, w związku z czym brak jest podstaw do zmiany kwestionowanego punktu zapytania ofertowego.

Pytanie 4: Wykonawca wnosi o dopuszczenie zlecenia świadczenia usług podwykonawcom.


Odpowiedź: Zamawiający nie dostrzega zasadności postulatu zmiany pkt 4 c) zapytania ofertowego. Zastrzeżenie wykluczające możliwość zlecenia
świadczenia usług podwykonawcy podyktowane jest koniecznością
zapewnienia przez Zamawiającego pełnej kontroli nad realizacją
zamówienia oraz specyfiką odbiorców usług, którymi są osoby starsze.
Dopuszczenie możliwości realizacji usług przez podwykonawców ogranicza
możliwość weryfikacji ze strony Zamawiającego kto faktycznie świadczy
usługi.


Pytanie 5: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wystarczające dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest wykazanie posiadanego doświadczenia i spełnienia wymogów przez jednego z konsorcjantów, który świadczyć będzie w ramach realizacji zamówienia usługę teleopieki.

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza możliwość złożenia oferty łącznej, w przypadku której wymogi dotyczące zatrudnienia oraz doświadczenia będą spełnione przez jednego z konsorcjantów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.