CZWARTY NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Krakowie ogłasza nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0”

CEL PROJEKTU: stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE (warunki obowiązkowe):
O wsparcie mogą ubiegać się
 Rodzice sprawujący opiekę nad Dzieckiem w wieku do lat 3 (urodzonym nie wcześniej niż 1.09.2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) zamieszkali w woj. małopolskim (tj. przebywający na terenie woj. małopolskiego z zamiarem stałego pobytu):

 • pozostający bez pracy, którym wsparcie w zakresie opieki nad Dzieckiem umożliwi wejście na rynek pracy
 • przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym, którym wsparcie w zakresie opieki nad Dzieckiem umożliwi powrót na rynek pracy
 • pracujący, którym wsparcie w zakresie opieki nad Dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia.


PREFERENCJE UDZIAŁU W PROJEKCIE (warunki nieobowiązkowe):

 • osoby pozostające bez pracy lub przebywające na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym – ze względu na konieczność sprawowania opieki nad Dzieckiem do lat 3
 • mieszkańcy gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2022))
 • Rodzice Dziecka do lat 3 wymagającego szczególnej opieki wynikającej z niepełnosprawności
 • Rodzice z niepełnosprawnościami
 • Rodzice samotnie wychowujący Dziecko do lat 3.

Z dofinansowania mogą skorzystać również obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.).

Ze wsparcia nie mogą korzystać:

 • osoby, które są uczestnikami innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w którym przewidziane formy wsparcia są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści
 • osoby, które korzystają lub korzystały z dofinansowania w ramach poprzednich naborów do Projektu „Małopolska Niania 2.0”
 • podmioty wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • osoby, które były lub są Nianią Dziecka, na które przyznano dofinansowanie na opiekę w ramach Projektu „Małopolska Niania 2.0”.


Zasady i kryteria rekrutacji zostały szczegółowo opisane w Rozdziale 2 Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2022).

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

Aby wziąć udział w Projekcie należy zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2022), a następnie wypełnić w języku polskim Wniosek o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Informacje zawarte w Regulaminie są niezbędne do prawidłowego wypełnienia i złożenia Wniosku. Złożenie Wniosku oznacza deklarację udziału w Projekcie, akceptację warunków wynikających z Regulaminu i zobowiązanie się do ich stosowania.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13 maja 2022 r. do dnia 30 maja 2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru Wniosków przekroczy pułap 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku Wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Wypełniony kompletnie i podpisany własnoręcznie Wniosek wraz z dołączonymi odpowiednimi załącznikami należy przekazać:

 • pocztą elektroniczną na adres Działu ds. Projektu „Małopolska Niania 2.0” (niania@rops.krakow.pl) – skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Wniosku oraz załączników
  lub
 • pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS)
  lub
 • osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Zainteresowani udziałem w Projekcie obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, proszeni są
o kontakt telefoniczny pod nr 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zapewnia pomoc tłumacza w zakresie zasad rekrutacji i udziału w Projekcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.