INFORMACJA O REFUNDACJI PODATKU VAT ODBIORCOM PALIW GAZOWYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., otrzyma osoba wykorzystująca gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane  lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Refundację podatku VAT od ceny gazu otrzyma:

  1. osoba samotna, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, lub
  2. osoba w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140).

Wnioski składa się wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w formie papierowej lub elektronicznej.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Załączniki do wniosku VAT od gazu

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, należy załączyć fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Refundacja podatku VAT jest zadaniem zleconym gminie. Refundację podatku VAT wypłacają gminy.

Wnioski w formie papierowej można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Rynek 15, I piętro, pokój nr 3 w godzinach 7:30 do 15:30 lub przesłać elektronicznie (przez e-PUAP). W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, należy opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wniosek do pobrania poniżej.

Attachments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.