Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Zakliczyn, dnia 03 lipca 2014 r.

 

 

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr: 1/EFS/2014 pod nazwą: Kursy zawodowe – „Aktywna Integracja” w ramach projektu pn. „Czas na aktywność w Zakliczynie” cz. I Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. J. Malczewskiego 15, 32-840 Zakliczyn zawiadamia o tym, że:

 

1. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

  • CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń mgr inż. Adrian Janas, adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 4.

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta Wykonawcy:

  • CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń mgr inż. Adrian Janas, adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 4

spełniała wymogi przewidziane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, a także obowiązujących przepisach prawa oraz była najkorzystniejsza ze względu na kryterium cenowe.

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną im punktacją:

 

 

Lp.

 

 

Wykonawca (nazwa, siedziba i adres)

Punktacja przyznana Wykonawcy

w zakresie kryterium ceny

Łączna punktacja przyznana Wykonawcy
1. CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń mgr inż. Adrian Janas, adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 4 i Litwiński Transport – Sprzęt Budownictwo, Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy, 33-312 Tęgoborze 336.  

100

 

100

2.

Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice

 

————

 

———–

3.

Krajowy Ośrodek Rozwoju Społecznego, ul. Sucharskiego 11/48, 33-300 Nowy Sącz

 

———–

 

———-

 

 

 

2. Oferta żadnego z wykonawców nie została odrzucona.

 

3. Dwóch z wykonawców zostało wykluczonych z postępowania.

 

  1. Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice,
  2. Krajowy Ośrodek Rozwoju Społecznego, ul. Sucharskiego 11/48, 33-300 Nowy Sącz,

 

Wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie nie złożyli wymaganych oświadczeń czy dokumentów, podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ponieważ nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

4. Umowa dotycząca przedmiotu postępowania zawarta zostanie po upływie 5 dni licząc od dnia przesłania drogą faksu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.