Rozstrzygnięcie naboru – psycholog

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOLECZNEJ W ZAKLICZYNIE

Stanowisko pracy – psycholog  finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu.

„Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17.

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy dokumenty aplikacyjne złożyła 1 kandydatka spełniająca wymogi formalne.

Komisja w składzie:

– Zuzanna Filipska – Przewodnicząca

-Małgorzata Sowa – członek, sekretarz komisji

– Joanna Świderska Mróz- członek

Po dokonaniu analizy aplikacji złożonych przez kandydatów zgodnie z zarządzeniem nr GOPS /4/  2020  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie z dnia 02.09.2020 r komisja rekrutacyjna wybrała następujących kandydatów:

Lp.Imię i nazwiskoadresMetoda naboru ( rozmowa kwalifikacyjna, test)
1.Aneta  NiemiecZakliczynRozmowa kwalifikacyjna

Uzasadnienie wyboru

Komisja dokonała wyboru na stanowisko psycholog – wybrano Panią Anetę Niemiec. O wyborze zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, która potwierdziła dobrą znajomość zagadnień związanych z pomocą społeczną. Pani Aneta Niemiec  spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku.

Załączniki do protokołu:

  • Kopia ogłoszenia o naborze
  • Kopia dokumentów aplikacyjnych kandydata

Protokół sporządził:

Sowa Małgorzata                                                                       

                                                                 

Podpis członków  komisji

1) Filipska Zuzanna

2) Sowa Małgorzata

3) Świderska – Mróz Joanna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.